Fortsatt svårt för den som söker omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning

I en artikel på Heja Olika framgår att antalet barn med bidrag i form av omvårdnadsbidrag och vårdbidrag har minskat med en tiondel mellan 2018 och 2021. Det framgår också att den sammanlagda kostnaden för omvårdnadsbidrag och vårdbidrag under 2021 blir 1,4 miljarder kronor mindre än vad som var prognosticerats.

På Heja Olikas direkta fråga om det blivit svårare att få ersättning svarar Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, att det inte är helt möjligt att jämföra tidigare vårdbidrag och omvårdnadsbidrag då de är olika i sin konstruktion. Han hänvisar till att i vårdbidraget ingick eventuella merkostnader i bedömningen och så är inte fallet för omvårdnadsbidrag.

Vi på God Juridik anser att Andreas Larsson gör svaret lite väl lätt för sig. Det nya regelverket ska tillämpas på samma personer och det är samma sorts omvårdnadsbehov och merkostnader som ska utredas. Det finns dessutom åtskilliga ärenden som är direkt jämförbara, det vill säga ärenden där Försäkringskassan tidigare beviljat vårdbidrag och det inte funnits något yrkande gällande merkostnader och där personen i fråga nu sökt omvårdnadsbidrag.

Av de ärenden vi driver gällande såväl omvårdnadsbidrag som merkostnadsersättning ser vi tydliga skillnader i bedömning från Försäkringskassan, jämfört med tidigare. Gällande merkostnadsersättning är det vanligt att tidigare godtagna merkostnader som legat till grund för vårdbidrag inte längre godtas alternativt godtas i en mindre omfattning.

God Juridik har tidigare skrivit om att familjer fått minskad ersättning när omvårdnadsbidraget infördes och hänvisat till olika källor som styrker det vi fortfarande ser. Det vore väl ypperligt märkligt om inte Försäkringskassan, som handlägger alla dessa ärenden, också ser skillnaderna?

 

Hur ska man då göra för att beviljas omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning?

För att maximera sina chanser till framgång vid en ansökan om omvårdnadsbidrag gäller det att ha bra medicinska underlag som styrker ett omvårdnadsbehov som går utöver vad som kan anses normalt för åldern. Läkarutlåtandet måste vara utförligt. Det kan vara bra att inhämta intyg inte bara från läkare, men också från t ex förskola/skola/korttids, etc.

Söker man merkostnadsersättning gäller det att ha medicinskt (eller annat) underlag som styrker samtliga merkostnader, gärna så specifikt som möjligt. Det är också viktigt att tänka på att merkostnaden ska ha en direkt koppling till funktionsnedsättningen. Det kan tyckas självklart, men är avgörande.

     

Behöver du hjälp med ansökan eller överklagan gällande omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadersättning? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Debattartikel: Familjer tvingas fortsätta strida om parkeringstillstånd

Av en debattartikel på Heja Olika framgår att God Juridiks jurist och VD, Karin Ståhlnacke, fortsätter att framgångsrikt driva ärenden om parkeringstillstånd
 
20 oktober 2020 skrev Karin Ståhlnacke en debattartikel om att fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd. Den publicerades på Heja Olika.
 
I en nyligen publicerad debattartikel konstaterar Karin Ståhlnacke att kommunerna nu, ett år senare, fortsätter att avslå ansökningar om parkeringstillstånd för barn med funktionsvariationer med hänvisning till det normala föräldraansvaret. Detta är en tankevurpa, menar Karin. Vid parkering är föräldrarna fråntagna praktiska och fysiska möjligheter att utöva tillsyn över sina barn om de tvingas lämna barnen vid målpunkten för att sedan parkera bilen.
 
Karin Ståhlnacke har drivit flera processer gällande parkeringstillstånd för barn där domstolen bifallit rätten till parkeringstillstånd. Hon efterlyser dock tydligare vägledning från högre instanser.
 
 
 

Behöver du hjälp med överklagan av parkeringstillstånd? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Remissyttrande till socialdepartementet

Juristerna hos God Juridik och God Assistans har i förra veckan lämnat in ett remissyttrande till socialdepartementet. Remissyttrandet innehåller synpunkter på förslaget om stärkt rätt till personlig assistans.
 
Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här:
Remissyttrande God Assistans AB.


Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Dom om förlängd placering i stödboende

God Juridik har anlitats som ombud i ett ärende gällande placering i stödboende för en person med funktionsnedsättning och missbruksproblematik.

I detta mål hade kommunen beslutat om att inte förlänga en insats om stödboende med ytterst kort varsel. Kommunen hänvisade till öppenvårdsinsatser, trots pågående utredning om bostad med särskild service enligt LSS då den enskilde inte klarar eget boende.
 
Förvaltningsrätten beslutade intermistiskt om förlängd insats i avvaktan på slutlig prövning.
 
För att ett sådant beslut ska meddelas krävs normalt sett en tämligen hög grad av sannolikhet för att det överklagade beslutet kommer att ändras. Kravet har emellertid satts lägre om målet är av sådant slag att det för den enskilde kan antas medföra betydande olägenheter om beslutet skulle gälla omedelbart och det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart.
 
Vi är glada att kunna ge vår kund en möjlighet att ordna upp sin tillvaro.
 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.