I samarbete med Aiai utbildar God Juridik om riskminimering gällande återkrav i assistansbranschen

Den 10 februari kl. 11:00-11:45 anordnar Aiai ett kostnadsfritt webbinarium om vad man som enskild eller assistansanordnare kan göra för att undvika återkrav av assistansersättning från Försäkringskassan.

Det är God Juridiks jurist och VD, Karin Ståhlnacke som utbildar i ämnet. Enligt Karin handlar det främst om att vara påläst, ha koll på assistansbeslutet och vetskap över vad som sker i uppdraget. 

Sedan 2018 görs inte längre några tvåårsomprövningar av assistansbesluten. Det ligger istället på den enskilde/anordnaren att anmäla väsentliga förändringar i hjälpbehovet till Försäkringskassan.

Karin rekommenderar att anmäla all typ av förändring till Försäkringskassan för att minimera risken för återkrav.

Läs mer och anmäl er till webbinariet HÄR.
 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Make-/makaansvaret

Kammarrätten i Göteborg meddelar i en dom 2022-01-25 i mål nr 6427-21 att personlig assistans inte ska beviljas för hjälp med tvätt och konstaterar att tvätten ska skötas av maken.

Make-/makaansvaret, som det hänvisas till i domen, återfinns i 1 kap. 2 § äktenskapsbalken: ”Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.”
 
Frågan är vad som är rimligt. Enligt God Juridiks synpunkt är det enda rimliga att i beslut utgå från ett gemensamt ansvar 50/50 . Om man inte utgår från en sådan uppdelning är risken att myndigheterna lägger mer och mer på make-/makaansvaret, att make-/makaansvaret blir otydligt, att handläggarnas bedömningar blir subjektiva och att behövlig assistans skalas bort i större omfattning.
 
Vi hoppas att detta mål drivs till högsta instans och att en ändring kommer till stånd.
 
Det vore ju tråkigt om den enskilde skulle behöva skilja sig/separera för att kunna erhålla ett rimligt assistansbeslut.
 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Dom från Kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag

Idag mottog God Juridik en dom från kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag.

Kammarrätten delade inte Försäkringskassans och förvaltningsrättens bedömning om avslag på ansökan och beviljade vår klient en fjärdedels omvårdnadsbidrag för sitt barn.

Mycket goda nyheter!

I överklagandet har framhållits att tidigare praxis för vårdbidragets nivåer fortfarande gäller vid bedömningen av omvårdnadsbidrag, bortsett från den hänsyn som kan ha tagits till merkostnader. Även regeringen har uttalat att syftet med vårdbidragsreformen inte var att skapa ett mer strikt regelverk. 

Det finns till exempel omfattande kammarrättspraxis för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om hur två gifta personer vill fördela sin egendom mellan sig vid en eventuell skilsmässa. Syftet är oftast att undanta viss eller all egendom från en framtida bodelning. Det kan gälla till exempel fastigheter eller företag.

Man kan skriva avtalet före man gifter sig eller under pågående äktenskap.

Det kan låta väldigt oromantiskt att tänka på en skilsmässa när man ska gifta sig eller redan är gift, men äktenskapsförordet fyller en viktig funktion genom att skapa trygghet inför framtiden. Det är dessutom lättare att diskutera uppdelning av egendom medan man är överens.

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det ska vara daterat och båda makarna ska ha undertecknat det. Äktenskapsförordet måste inte vara bevittnat, men det bevittning kan minimera risken för framtida konflikter.

Glöm inte att alla avtal kan bli inaktuella. Det går att både ändra befintligt äktenskapsförord eller skriva ett helt nytt äktenskapsförord om förhållanden ändras.

Ofta är det bra att låta en jurist vara behjälplig vid upprättandet av ett avtal med viktig innebörd för framtiden.

 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40