Barnets bästa – omplacering av LVU-omhändertaget barn

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande LVU?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

En kommun norr om Stockholm avsåg att förflytta ett barn från den nuvarande jourfamiljen till ett familjehem. Detta trots att barnet varit i jourfamiljen en längre tid och således sannolikt skapat starka band till familjen.

God Juridik blev kontaktade av barnets förälder och ombedda att arbeta för att barnet inte skulle förflyttas. I kontakten med kommunen vidhöll kommunen att barnets skulle förflyttas.

Så som våra jurister såg det var bristerna i kommunens utredning flera. Kommunen hade bland annat inte utrett jourfamiljen som familjehem och inte heller utrett hur barnet skulle påverkas av att behöva lämna sin ”familj”. Eftersom kommunen varken kompletterade sin utredning eller ändrade sig, överklagades kommunens beslut.

Förvaltningsrätten inhiberade beslutet och skrev bland annat följande i sin dom:

”Förvaltningsrätten finner sammantaget att det är en väsentlig brist i nämndens beslutsunderlag att en regelrätt utredning av jourhemmets lämplighet som familjehem för [barnets namn] inte har genomförts.”

Detta medförde att barnet får bo kvar i sin nuvarande familj, där barnet enligt kommunens egen utredning har det bra, tills kommunen utrett jourfamiljen som familjehem.

Förhoppningen från God Juridiks sida är att kommunen även kompletterar utredningen med en analys gällande anknytning och utreder huruvida det verkligen är till barnets bästa att tvingas flytta från sin nuvarande familj.

God Juridik finner det anmärkningsvärt att kommunen ansåg det vara lämpligt att ta beslut om omplacering utan att egentligen utreda vad som var bäst för barnet. Ur barnets perspektiv torde förflyttningen från jourfamilj till familjehem vara som ett nytt omhändertagande. Ur ett juridiskt perspektiv är det dock endast ett verkställighetsbeslut från kommunens sida.

Normalt sett sker överflyttningen till ett familjehem betydligt tidigare. När det har gått en längre tid borde verkligen andra aspekter beaktas, än enbart den nya familjens lämplighet.

Det är vidare God Juridiks uppfattning att barnet borde haft ett eget juridiskt ombud redan från början när kommunen började planera överflyttningen, som kunde tillvarata barnets rätt i ärendet. Att så inte skett får anses vara en väsentlig brist i systemet.

Vinst till God Juridik gällande personkretstillhörighet enligt LSS

Porträttbild Linda Bergstrand

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande LSS?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

 

Den 20 november 2020 blev jag kontaktad av en person som fått sitt beslut om assistansersättning hos Försäkringskassan indraget, då dennes hjälpbehov minskat något. Personen hade därefter ansökt om personlig assistans hos sin kommun som dock ansåg att denne inte tillhörde LSS personkrets 3.

Jag är mycket kritisk till kommunens bedömning och anser att beslutet var orimligt.  Personen i fråga hade amputerat båda underbenen samt båda armarna. Även om hjälpbehovet hade minskat något på grund av personens omfattande träningsinsatser, hade personen i fråga självfallet ett väldigt stort hjälpbehov. Nu riskerade denne att stå utan hjälp alternativt få kraftigt minskad hjälp enligt socialtjänstlagen.

Vi skickade in en överklagan av kommunens beslut den 26 november. Förvaltningsrätten valde att omedelbart ta upp ärendet till prövning och bifalla överklagandet. Dom meddelades i början av december 2020.

Min egen reflektion är att detta måste ha varit något av ett rekordsnabbt avgörande. Det är vanligt med väntetider på cirka ett år i Förvaltningsrätten.

Kommunen valde att inte överklaga domen vidare utan att istället bevilja assistans i rimlig omfattning, vilket både jag och personen i fråga naturligtvis är mycket glada över.

/Linda Bergstrand, Jurist på God Juridik