Socialrätt – dina rättigheter

Socialrätt handlar om individens rätt till bistånd och försörjningsstöd men också om barns och ungdomars rättigheter. Det handlar om föräldrarnas rättsliga förhållande till sina barn, men även om sjuka, äldre och funktionsnedsattas rättigheter. Socialrätt reglerar och hanterar kommunens ansvar för sina invånare. Att som privatperson kommunicera med kommunen i socialrättsfrågor kan upplevas svårt och komplicerat.

Vi hjälper dig med juridiska frågor i din kontakt med socialtjänsten. Det kan vara frågor som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende, skuldsanering eller allmän förvaltningsrätt. Vi ser till att du får det stöd du har rätt till och att kommunen lever upp till sitt ansvar.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

God Juridiks jurister har lång erfarenhet av frågor inom hälso- och sjukvårdslagstiftning. Vi är experter på bidrag inom socialförsäkringsrätt, till exempel assistansersättning, bilstöd, bostadsanpassning samt omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (tidigare kallat vårdbidrag och handikappersättning).

Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och domstolspraxis. Vi hjälper dig att ansöka om de stöd och förmåner som du har rätt till. Och vi hjälper dig att överklaga om du din ansökan får ett avslag, ett nej.

LSS och SoL

Vad är skillnaden på LSS och SoL?

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL är en förkortning av socialtjänstlagen. Enkelt beskrivet är LSS är en lag som beskriver vem som har rätt till stöd och insatser samt vilka insatser personen har rätt till och SoL en ramlag som beskriver vilka skyldigheter kommunerna har.

Insatser enligt LSS kan vara personlig assistans eller komplement till din personliga assistans, till exempel korttidsboende och daglig verksamhet. Det kan också vara insatser för dig som inte har beviljats eller inte har behov av personlig assistans, till exempel ledsagning och avlösarservice. Det finns också LSS-boenden med stödpersonal, exempelvis gruppbostad för funktionsnedsatta.

Få hjälp hela vägen

Vi hjälper dig genom hela ansökningsprocessen. Från att bedöma om du har rätt till stöd, skriva ansökan och samla in bilagor, till att tolka beslut och vid behov överklaga till förvaltningsrätten. Vi har lång erfarenhet av LSS-ärenden och har bland annat hjälpt många söka stöd, överklaga beslut och så har vi hindrat tvångsförflyttningar från LSS-boenden.

Socialtjänstlagen (SoL) kan hjälpa dig som inte får stöd enligt LSS. Detta kan till exempel vara aktuellt om du är äldre än 65 åroch därför inte kan beviljas LSS-insatser. Det kan också vara aktuellt för dig som inte tillhör någon av personkretsarna i LSS.

Enligt SoL kan du få hjälp med hemtjänst, boendestöd eller andra assistansliknande insatser. Kommunala riktlinjer styr vilken hjälp du kan få, men i teorin har du rätt till det som behövs för att du ska kunna leva ett ganska bra liv, även kallat skälig levnadsnivå.

Vi hjälper till med allt från råd och stöd till att medverka vid myndigheternas hembesök. Behöver du hjälp att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten så hjälper vi till med det också.

Vad kostar det? Arvodet.

Vårt arvode motsvarar rättshjälpstaxan. Tyvärr medges mycket sällan ersättning till rättshjälp i ärenden som ska prövas i förvaltningsrätten. Detta innebär att du inte får ekonomiskt stöd för att överklaga en statlig eller kommunal myndighets beslut. Ett undantag från detta är försäkringsrättsskydd. Det kan till exempel vara att överklaga Försäkringskassans beslut om bilstöd. Då kan ersättning för upp till 10 timmars juridisk hjälp i LSS-ärenden förekomma. Kontakta oss så tittar vi på om du har rätt till stöd. 

LVU

Vad är en orosanmälan?

Har socialtjänsten varit i kontakt med dig om en orosanmälan av ditt barn? Någon har uttryck oro för att ditt barn far illa och de tycker att socialtjänsten ska kontrollera att allt är bra. Socialtjänsten ska då göra en skyddsbedömning och se om alla i ett hem är trygga.

Vad är LVU?

När barn far illa har socialtjänsten (kommunen) en skyldighet att ingripa och säkerställa barnets bästa. Lagen som ger kommunen rätt och skyldighet att ingripa heter lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

När används LVU?

De vanligaste orsakerna för ett ingripande enligt LVU är antingen att miljön barnet lever i är väldigt farlig eller ohälsosam eller att barnet gör sig själv illa, så kallat självskadebeteende. Normalt försöker kommunen att lösa problem med dialog tillsammans med familjen och genom frivilliga insatser med stöd av SoL och LSS. Om de frivilliga insatserna inte hjälper kan barnet omhändertas med stöd av LVU.

Vad betyder LVU i praktiken?

Ett omhändertagande enligt LVU innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över sitt barn begränsas. Det kan röra sig om att barnet bara bor hos den ena föräldern eller flyttas till ett annat boende, vilket kallas tvångsomhändertagande. Skulle detta ske har du som förälder (och du som barn) rätt till ett juridiskt ombud som staten betalar för.

Ombud eller advokat vid LVU

Vårt tips är att du så snart som möjligt tar kontakt med ett juridiskt ombud (advokat eller annan utbildad jurist med kompetens inom området) för råd och stöd redan vid en eventuell orosanmälan. Ifall du upplever att kontakten med socialtjänsten inte fungerar finns vi här för dig. Tillsammans kan vi arbeta för att lösa problem och klara upp missförstånd.

Om du inte väljer ett ombud själv kommer förvaltningsrätten att utse ett ombud från sin egen lista av ombud.  

Priser/Arvode

Vår timkostnad motsvarar rättshjälpstaxan, 1755 kronor inklusive moms för 2020. Vi erbjuder gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas.

Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, alternativt är anställd inom något av bolagen får du rabatt. Kostnaden för utbildning varierar beroende på omfattning och avstånd.

Kontakta oss för mer information och/eller en offert.

Frågor och svar socialrätt

Ja, det kan vi. Våra jurister har framgångsrikt drivit ärenden gällande parkeringstillstånd ett flertal tillfällen. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Personer som är mellan 19 och 30 år kan ha rätt till aktivitetsersättning från Försäkringskassan om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år eller om personen behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Vänd dig till våra jurister för mer information och/eller hjälp med ansökan eller överklagan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Handikappersättning beviljades tidigare efter en sammanvägning av vårdbehov och merkostnader, merkostnadsersättning beviljas idag endast för merkostnader. Du kan inte längre ansöka om handikappersättning. Det finns ett undantag: om du idag har handikappersättning sedan tidigare där beslutet upphör efter 1 januari 2019, men före 1 juli 2020 kan du ansöka om handikappersättning. Vänd dig till våra jurister för mer information och hjälp med ansökan eller överklagan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.