Socialrätt – dina rättigheter

Socialrätt handlar om individens rätt till bistånd och försörjning men också om barns och ungdomars rättigheter. Det handlar om föräldrarnas rättsliga förhållande till sina barn, men även om sjuka, äldre och funktionsnedsattas rättigheter. Socialrätt reglerar och hanterar kommunens ansvar för sina invånare. Att som privatperson kommunicera med kommunen i socialrättsfrågor kan upplevas svårt och komplicerat. 

Vi hjälper dig med juridiska frågor i din kontakt med socialtjänsten, oftast gällande LSS eller SoL. Det kan vara frågor som rör hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, ledsagning, avlösarservice, med mera. Vi hjälper dig att få den insats du har rätt till.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Första samtalet är alltid kostnadsfritt. 

  God Juridiks jurister har lång erfarenhet av frågor inom hälso- och sjukvårdslagstiftning. Vi är experter på bidrag inom socialförsäkringsrätt, till exempel assistansersättning, bilstöd, bostadsanpassning samt omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (tidigare kallat vårdbidrag och handikappersättning).

  Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och domstolspraxis. Vi hjälper dig att ansöka om de stöd och förmåner som du har rätt till. Vi hjälper dig att överklaga om du får avslag på din ansökan.

  LSS och SoL

  Vad är skillnaden på LSS och SoL?

  LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL är en förkortning av socialtjänstlagen. Enkelt beskrivet är LSS är en lag som beskriver vem som har rätt till stöd och insatser samt vilka insatser personen har rätt till och SoL en ramlag som beskriver vilka skyldigheter kommunerna har.

  Insatser enligt LSS kan vara personlig assistans eller komplement till din personliga assistans, till exempel korttidsboende och daglig verksamhet. Det kan också vara insatser för dig som inte har beviljats eller inte har behov av personlig assistans, till exempel ledsagning och avlösarservice. Det finns också LSS-boenden med stödpersonal, exempelvis gruppbostad för funktionsnedsatta.

  Få hjälp hela vägen

  Vi hjälper dig genom hela ansökningsprocessen. Från att bedöma om du har rätt till stöd, skriva ansökan och samla in bilagor, till att tolka beslut och vid behov överklaga till förvaltningsrätten. Vi har lång erfarenhet av LSS-ärenden och har bland annat hjälpt många söka stöd, överklaga beslut och så har vi hindrat tvångsförflyttningar från LSS-boenden.

  Socialtjänstlagen (SoL) kan hjälpa dig som inte får stöd enligt LSS. Detta kan till exempel vara aktuellt om du är äldre än 66 åroch därför inte kan beviljas LSS-insatser. Det kan också vara aktuellt för dig som inte tillhör någon av personkretsarna i LSS.

  Enligt SoL kan du få hjälp med hemtjänst, boendestöd eller andra assistansliknande insatser. Kommunala riktlinjer styr vilken hjälp du kan få, men i teorin har du rätt till det som behövs för att du ska kunna leva ett ganska bra liv, även kallat skälig levnadsnivå.

  Vi hjälper till med allt från råd och stöd till att medverka vid myndigheternas hembesök. Behöver du hjälp att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten så hjälper vi till med det också.

  Priser/Arvode

  Första samtalet är kostnadsfritt, därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Läs mer om våra priser här: Om oss

  Frågor och svar socialrätt

  Ja, det kan vi. Våra jurister har framgångsrikt drivit ärenden gällande parkeringstillstånd ett flertal tillfällen. 

  Personer som är mellan 19 och 30 år kan ha rätt till aktivitetsersättning från Försäkringskassan om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år eller om personen behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Vänd dig till våra jurister för mer information och/eller hjälp med ansökan eller överklagan. 

  Handikappersättning beviljades tidigare efter en sammanvägning av vårdbehov och merkostnader, merkostnadsersättning beviljas idag endast för merkostnader. Du kan inte längre ansöka om handikappersättning. Det finns ett undantag: om du idag har handikappersättning sedan tidigare där beslutet upphör efter 1 januari 2019, men före 1 juli 2020 kan du ansöka om handikappersättning. Vänd dig till våra jurister för mer information och hjälp med ansökan eller överklagan.