FN:s barnkonvention blir lag

Riksdagen har tagit beslut om att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag från och med 1 januari 2020.

Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 

Det finns ett pågående arbete med och ett fortsatt behov av ett systematiskt transformeringsarbete av barnkonventionens bestämmer i nationell rätt.

En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Det pågår insatser för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner, landsting och statliga myndigheter genom ett kunskapslyft.

En särskild utredare kommer att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventioner.

Vad gäller LSS är barnkonventionen redan införlivad i lagen. Det framgår av 6 a § LSS att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik och God Assistans

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla då linda.bergstrand@godjuridik.se 

Våra jurister föreläser på LSS-konferens!

Idag fick två av våra jurister, Maria Sjöblom och Linda Bergstrand, den stora äran att öppna KUI:s rikskonferens ”Kvalitet inom LSS-verksamhet 2019” i Stockholm.

Föreläsningen handlade om framtiden inom LSS i allmänhet och den personliga assistansen i synnerhet. Den berörde ämnen såsom rättspraxis utveckling över tid, den politiska utvecklingen, LSS-utredningen och januariöverenskommelsen.

Det var roligt att möta så många engagerade deltagare och många uttryckte att det behövs än mer engagemang för dessa frågor, vilket vi naturligtvis instämmer i!

Vill ni boka oss som föreläsare eller utbildare är ni varmt välkomna att kontakta oss via e-post: linda.bergstrand@godjuridik.se

Lagändring från 1 november

Från den 1 november utgör andning ett grundläggande behov enligt LSS. För att ett hjälpbehov med andning ska anses föreligga ska det finnas följande:

  1. en dokumenterad nedsättning av någon av andningsfunktionerna samt
  2. en risk för den enskildes hälsa, ytterst den enskildes liv, om hjälpinsatserna inte ges.

I förarbetena ges exempel på hjälpbehov som kan anses vara grundläggande; avancerad andningsgymnastik, respiratorvård, hantering av trakealkanyl vid trakeostomi, slemsugning i andningsvägarna och övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar. Hjälpåtgärder som mer allmänt syftar till att förbättra andningsförmågan eller underlätta andning ger således inte rätt till personlig assistans som ett grundläggande behov.

En förutsättning för att andningshjälpen ska anses vara grundläggande är att åtgärden kan utföras som egenvård.

Man beräknar att ytterligare cirka 50 personer kommer att beviljas assistans på grund av denna lagändring.

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik och God Assistans

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla då linda.bergstrand@godjuridik.se