Dom om förlängd placering i stödboende

God Juridik har anlitats som ombud i ett ärende gällande placering i stödboende för en person med funktionsnedsättning och missbruksproblematik.

I detta mål hade kommunen beslutat om att inte förlänga en insats om stödboende med ytterst kort varsel. Kommunen hänvisade till öppenvårdsinsatser, trots pågående utredning om bostad med särskild service enligt LSS då den enskilde inte klarar eget boende.
 
Förvaltningsrätten beslutade intermistiskt om förlängd insats i avvaktan på slutlig prövning.
 
För att ett sådant beslut ska meddelas krävs normalt sett en tämligen hög grad av sannolikhet för att det överklagade beslutet kommer att ändras. Kravet har emellertid satts lägre om målet är av sådant slag att det för den enskilde kan antas medföra betydande olägenheter om beslutet skulle gälla omedelbart och det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart.
 
Vi är glada att kunna ge vår kund en möjlighet att ordna upp sin tillvaro.
 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.