Möjlighet till rättshjälp för återkrav av assistansersättning

Domstolarna öppnar upp för möjlighet till rättshjälp för
återkrav av assistansersättning

I kammarrätten i Stockholms mål 2021-06-21 med mål nr 4434-21 och 4435-21 ansåg kammarrätten att den enskilde hade behov av juridiskt biträde i mål om återbetalning av assistansersättning.

Kammarrätten motiverade detta med att att frågorna var av mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde, att sakförhållandena inte var okomplicerade och att materialet bedömdes omfattande.

Återkravet fick anses ha väsentlig betydelse för den enskilde, även fast rätten till assistansersättning inte dragits in för framtiden. Till följd av sin funktionsnedsättning kunde den enskilde inte föra sin talan själv. Trots utsedd förvaltare, ansåg kammarrätten mot bakgrund av de stora belopp och de rättsliga angelägenheterna och ärendens svårighetsgrad att det ändå fanns skäl att bevilja den enskilde rättshjälpen.

Målen återförvisades till förvaltningsrätten för prövning av övriga förutsättningar för rättshjälp. Förvaltningsrätten beviljade rättshjälpen och förordnade ett rättshjälpsbiträde.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Välkommet avgörande från HFD gällande tillfälligt utökad assistans för barn

Fotograf: Carl Johan Erikson. Källa: Sveriges domstolar.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med ett välkommet avgörande där tillfälligt utökad assistans har beviljats för en tolvåring som varit frånvarande från skolan på grund av sjukdom

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i mål nr 5505-20 kommit med ett välkommet klargörande kring tillfälliga utökningar när barn med assistansersättning av någon anledning inte kan vara i skolan.

Målet handlar om en tolvåring där kommunen har valt att inte bevilja tillfälligt utökad assistans när barnet varit hemma från skolan på grund av sjukdom. Kommunen menade att det är alla föräldrars ansvar att ta hand om sina tolvåringar i denna situation.

HFD konstaterar att denna tolvåring har beviljats assistans av Försäkringskassan all vaken tid utom skoltid och 30 minuter per dag som dragits bort för föräldraansvaret. Detta betyder enligt HFD att tolvåringen alltid har ett behov av assistans när hen inte är i skolan – orsaken till frånvaron saknar betydelse. 

De assistanstimmar som har beviljats av Försäkringskassan kan inte omfördelas och behovet av utökad assistans omfattas inte av något föräldraansvar. Behovet har inte heller tillgodosetts på annat sätt och då ska tillfälligt utökad insats beviljas. 

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

God Juridik citeras i guide för omvårdnadsbidrag för barn

God Juridiks jurist, Linda Bergstrand, citeras i Heja Olikas guide för 2021-2022 gällande omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning.

Du kan läsa guiden i sin helhet här. Den innehåller bland annat många matnyttiga tips för den som avser att ansöka om omvårdnadsbidrag.

Behöver du hjälp med ansökan eller överklagan gällande omvårdnadsbidrag är du varmt välkommen att kontakta oss. Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40