Försäkringskassans omprövning

När Försäkringskassan har fattat ett beslut överklagas det inte direkt till domstol. Den enskilde får istället begära omprövning av beslutet varpå ärendet omprövas av en annan handläggare vid en särskild omprövningsenhet på Försäkringskassan. Det tar vanligtvis några veckor innan den enskilde får ett omprövningsbeslut.

Oftast ändrar Försäkringskassan inte sitt grundbeslut och det är först därefter möjligt för den enskilde att överklaga till förvaltningsrätten. Därför upplevs omprövningen nästan enbart som ett hinder i processen som ju fördröjs av detta extra moment innan prövningen i domstol tar vid. 

Men så ibland ändrar Försäkringskassan sin bedömning vid en begäran om omprövning. När det händer har något ofta förbisetts i grundutredningen.

Förra veckan mottog vi på God Juridik ett sådant omprövningsbeslut från Försäkringskassan gällande omvårdnadsbidrag.

En klient fick omvårdnadsbidraget indraget på grund av att barnet beviljades personlig assistans. Vid Försäkringskassans utredning framgick bland annat att klienten ville att vårdbesök, som inte tillgodosågs i beslutet om personlig assistans, skulle ingå i bedömningen av omvårdnadsbidraget. Det hade dock missats när beslutet fattades. Vidare hade Försäkringskassan förbisett att ett omfattande hjälpbehov nattetid inte var tillgodosett av beslutet om personlig assistans.

Försäkringskassan ändrade sitt beslut och tillerkände vår klient en fjärdedels omvårdnadsbidrag, trots beviljad personlig assistans.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Positiv dom gällande avlösarservice

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit ett mål gällande avlösarservice.

En familj var beviljad avlösarservice enligt LSS med 12 timmar per månad. Efter en flytt till en annan kommun i närheten fick familjen avslag på ansökan om avlösarservice i den nya kommunen.

God Juridik hjälpte till med överklagandet och begärde dessutom ett interimistiskt beslut om rätt till insatsen i samma omfattning som tidigare i avvaktan på slutlig prövning.

Förvaltningsrätten valde att istället ta upp målet till slutlig prövning och biföll överklagandet.

 

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans från och med 1 januari 2023

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans

Riksdagen har beslutat att anta nya lagförslag för att stärka rätten till personlig assistans. Regeringen beräknar att cirka 2000 personer kommer att kunna beviljas personlig assistans med de nya reglerna. Den som redan är beviljad assistans kan möjligen ha rätt till mer assistans. 

1 januari 2023 tas det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” bort. Istället införs följande:

–  Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa

–  Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom

–  Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser ska räknas in i de grundläggande behoven som de avser att tillgodose

–  Ett föräldraavdrag införs, d v s ett schablonavdrag för föräldraansvaret, både avseende grundläggande och andra personliga behov

Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa

Åtgärder som enligt regeringen bör kunna ge rätt till personlig assistans för detta grundläggande behov är till exempel hantering av medicinteknisk utrustning. Det kan också vara fråga om att administrera ett visst läkemedel och att göra avvägningar avseende dosering av läkemedlet. Det kan vidare handla om att placera personen i en viss position eller att hjälpa personen att utföra en viss rörelse. Den uppsikt som krävs för att vid behov kunna vidta omedelbara åtgärder är en del i stödet. Exempelvis kan det handla om att uppmärksamma tecken på att ett krampanfall är på väg att inträffa eller att det är luft i slangen till läkemedelspumpen. Att praktiska stödinsatser behöver ges frekvent eller att det när som helst kan uppstå situationer när praktiska insatser behövs, talar för att det är fråga om sådan uppsikt som avses.

Något krav på ingående kunskaper om den enskilde ska inte gälla för detta grundläggande behov.

Stödet förutsätter att det medicinska tillståndet medför antingen fara för den enskildes liv eller annars en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Faran för den enskildes liv eller den allvarliga risken för hälsan bör vara direkt och konkret.

Det bör finnas en påtaglig risk för att ett uteblivet stöd direkt kan leda till ett livshotande tillstånd, till akuta skador eller till att det medicinska tillståndet omedelbart förvärras. Stödet förutsätter således att det finns en påtaglig risk för att det kan uppstå situationer som behöver hanteras omedelbart. Risk för en gradvis försämring av hälsotillståndet eller en mer långsiktig risk för liv bör däremot inte ge rätt till stöd.

Något avdrag för föräldraansvar ska inte göras från ett sådant hjälpbehov när barnets behov av personlig assistans bedöms.

Då assistans inte lämnas för sjukvårdande insatser förutsätts därför att hjälpen är bedömd som egenvård.

Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom

Det nya grundläggande behovet förutsätter att det handlar om aktivt stöd. Det krävs därför att det finns ett behov av frekventa ingripanden för att minska risken för att farliga situationer uppstår eller för att hantera sådana situationer.

Assistenten behöver befinna sig så nära den enskilde att han eller hon har uppsikt och löpande kan kommunicera med eller avläsa den enskilde. Assistenten förväntas även behöva befinna sig i den enskildes omedelbara närhet, beredd att ingripa vid behov.

Omvänt innebär det att sådana risker som kan förebyggas av en person som inte befinner sig i den enskildes omedelbara närhet inte kan anses vara så allvarliga att de bör berättiga till personlig assistans för grundläggande behov.

Det ställs inga krav på att behovet ska finnas under hela eller en stor del av den enskildes vakna tid. Stödet bör ges löpande under den tid som behovet finns. Nödvändig uppsikt utgör en väsentlig del av stödet. 

Kravet på ingående kunskaper om den enskilde tas bort. I övrigt innebär förslaget en kodifiering av den praxis som idag gäller för aktiv tillsyn av övervakande karaktär inom det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser ska räknas in i de grundläggande behoven som de avser att tillgodose

Om den enskilde p g a en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, av- och påklädning, måltider och kommunikation med andra ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.

Stöd i form av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser ska grunda rätt till personlig assistans på samma sätt som rent praktiska hjälpmoment såsom duschning, måltider eller av- och påklädning.

För att insatserna ska anses vara kvalificerade krävs att hjälpen handlar om något mer än vägledning, påminnelser och instruktioner. Ett mer allmänt stöd kan således inte beaktas inom ramen för det grundläggande behovet.

Lagändringen innebär en utvidgning genom att kravet på ingående kunskaper om den enskilde tas bort.

Föräldraavdrag

När det vid bedömningen av behovet av personlig assistans för ett barn ska bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, ska det göras genom ett schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande och andra personliga behov.

Föräldraavdrag ska fastställas med hänsyn till barnets ålder och göras dels från grundläggande behov, dels från andra personliga behov.

Enligt förordning (2022:1228) ser avdraget ut som följer:

För barn som är under ett år gamla är föräldraavdraget per dygn för grundläggande behov 12 timmar. Inget föräldraavdrag ska göras för andra personliga behov, eftersom mycket små barn typiskt sett inte har sådana hjälpbehov.

För barn i åldern 1-6 år är föräldraavdraget per dygn för grundläggande behov 2,5 timmar. För andra personliga behov 0,5 timmar.

För barn i åldern 7-11 år är föräldraavdraget per dygn för grundläggande behov 1 timme. För andra personliga behov 1 timme.

För barn i åldern 12-17 år är föräldraavdraget per dygn för grundläggande behov 0 timmar. För andra personliga behov 1 timme.

Något föräldraavdrag ska inte göras för hjälpbehov som är kopplade till andning eller måltider i form av sondmatning och inte heller för det nya grundläggande behovet stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Positiv dom gällande aktivitetsersättning

Maria Sjöholm God Juridik

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan.

Försäkringskassan nekande en sökande aktivitetsersättning för en viss period för att för perioden efter, i direkt anslutning till den nekade perioden, bevilja aktivitetsersättning.

Sökanden ingav i kammarrätten ett nytt läkarintyg som domstolen ansåg kunde beaktas för den aktuella perioden även om intyget avsåg en annan tidsperiod.

Kammarrätten ansåg att det samlade medicinska underlaget i målet gjorde sannolikt att sökandens arbetsförmåga var helt nedsatt i förhållande till förvärvsarbeten på arbetsmarknaden för den aktuella perioden. Överklagandet bifölls i sin helhet.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Positiva domar gällande omvårdnadsbidrag

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit två mål gällande omvårdnadsbidrag.

Målen gällde tvillingar som var beviljade personlig assistans. Försäkringskassan ansåg att behovet var tillgodosett av redan beviljad insats och avslog ansökningarna om omvårdnadsbidrag för barnen. Efter prövning fastslog  dock förvaltningsrätten att föräldrarna hade rätt till en fjärdedels omvårdnadsbidrag för vardera barn.

Förvaltningsrätten beaktade särskilt att barnens behov innebar en relativt omfattande bundenhet för föräldrarna. 
 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Positiv dom gällande hemtjänst och boendestöd

God Juridiks jurist Linda Olofsson har drivit och vunnit ett mål mot kommunen.

Kommunen hade minskat tidigare beviljade insatser i form av hemtjänst och boendestöd med cirka 45 procent och menade att den enskildes behov av ständig tillsyn och övervakning istället kunde tillgodoses genom boende enligt SoL eller LSS.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att det inte framgick av utredningen huruvida den enskilde erbjudits boende, att kommunen inte redogjort för hur tiden för de beviljade insatserna beräknats samt att utredningen inte gav stöd för att den enskildes tillstånd hade förbättrats eller att omfattningen av dennes behov hade minskat. 

Förvaltningsrätten bedömde sammantaget att den enskilde var i behov av insatser i samma omfattning som tidigare för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Det lönar sig att överklaga beslut om parkeringstillstånd

God Juridiks jurist/VD Karin Ståhlnacke rekommenderar den enskilde att överklaga beslut om avslag på parkeringstillstånd. Karin har drivit flera rättsfall där familjer efter överklagande fått rätt till parkeringstillstånd.

Ta del av hennes tips kring överklagandet i denna artikel från Heja Olika.

 

Vill ni ha vår hjälp gällande parkeringstillstånd? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Förlikning vid klander av testamente

Maria Sjöholm God Juridik

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har för en klients räkning drivit ett ärende i tingsrätten gällande klander av testamente. En klient ville få hjälp med att förklara ett testamente ogiltigt. Målet avslutades med förlikning. Med förlikning menas att de tvistande parterna kommer överens om en frivillig uppgörelse. 

Rätten är skyldig att verka för förlikning och det finns klara fördelar med en förlikning.

I mål som rör ogiltigförklaring av testamente kan det vara svårt att bevisa i domstol att man har rätt. Det gäller inte endast att ha rätt, utan man måste även rätt för att vinna målet.

Den som vill få ett testamente ogiltigförklarat har bevisbördan för att visa att testamentet inte tillkommit på rätt sätt. I sakens natur ligger att det är svårt att bevisa vad som skett vid testamentets tillkomst då den som skrivit testamentet inte längre lever. 

Med förlikning går processen mycket fortare. När man kommit överens och avtalat om detaljerna är tvisten löst.

Processen blir också billigare. Utan huvudförhandling blir det naturligtvis mindre ombudskostnader. Vid en förlikning är det dessutom vanligt att man kommer överens om att vardera parten står för sina egna ombudskostnader. Om man däremot förlorar får den förlorande parten betala motpartens ombudskostnader.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Positiv dom gällande andning som grundläggande behov

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan gällande andning som grundläggande behov.

Målet rörde en flicka med nedsatt andningsfunktion. Försäkringskassan ansåg att flickans behov av hjälp med andning endast uppstod under akuta situationer såsom under perioder av infektion och bedömde därför att hennes problematik var av tillfällig karaktär.

Förvaltningsrätten konstaterar att det tydligt framgår av det medicinska underlaget att flickans behov av hjälpinsatser återkommer dagligen och att en akut situation till följd av exempelvis andningsstopp kan uppstå i princip när som helst, även om hennes problematik intensifieras vid infektion.

Av det av medicinska underlaget i målet framgår att flickan har en dokumenterad nedsättning av sin andningsfunktion i form av nedsatt andningsmuskelfunktion, nedsatt hoststöt och en slemproblematik som gör att hon flera gånger per dag behöver utföra inhalationer, andningsgymnastik samt mottrycksandning med PEP-mask för att få upp slem ur lungor och luftvägar. Oavsett orsaken till slemproblematiken står det enligt förvaltningsrätten klart att dess förekomst nedsätter flickans förmåga att andas normalt.

Slutligen, förvaltningsrätten poängterar att det inte heller finns något stöd i lagtext eller förarbeten för att de negativa konsekvenserna på hälsan måste vara av akut karaktär för att berättiga till hjälp med andning som ett grundläggande behov.

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialminister Lena Hallengren.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans.

Socialminister Lena Hallengren säger att det är den största reformen inom personlig assistans sedan LSS infördes.

Förslagen grundar sig de förslag som presenterades i betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser” (SOU 2021:37) som lämnades över till Socialdepartementet 26 maj 2021. Juristerna hos God Juridik/God Assistans lämnade in ett remissyttrande över betänkandet i oktober 2021.

Lagändringar som regeringen föreslår:

– Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS.

– Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven.

– Det så kallade föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs ett schabloniserat föräldraavdrag.  Det innebär att fler barn kommer att kunna beviljas personlig assistans och att barn som idag har personlig assistans kommer att kunna beviljas fler timmar.

Nu lämnas lagförslaget till lagrådet för granskning. Regeringen kommer efter lagrådsgranskning att återkomma med proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Du kan läsa mer här.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40