Positiv dom gällande hemtjänst och boendestöd

God Juridiks jurist Linda Olofsson har drivit och vunnit ett mål mot kommunen.

Kommunen hade minskat tidigare beviljade insatser i form av hemtjänst och boendestöd med cirka 45 procent och menade att den enskildes behov av ständig tillsyn och övervakning istället kunde tillgodoses genom boende enligt SoL eller LSS.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att det inte framgick av utredningen huruvida den enskilde erbjudits boende, att kommunen inte redogjort för hur tiden för de beviljade insatserna beräknats samt att utredningen inte gav stöd för att den enskildes tillstånd hade förbättrats eller att omfattningen av dennes behov hade minskat. 

Förvaltningsrätten bedömde sammantaget att den enskilde var i behov av insatser i samma omfattning som tidigare för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Det lönar sig att överklaga beslut om parkeringstillstånd

God Juridiks jurist/VD Karin Ståhlnacke rekommenderar den enskilde att överklaga beslut om avslag på parkeringstillstånd. Karin har drivit flera rättsfall där familjer efter överklagande fått rätt till parkeringstillstånd.

Ta del av hennes tips kring överklagandet i denna artikel från Heja Olika.

 

Vill ni ha vår hjälp gällande parkeringstillstånd? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Förlikning vid klander av testamente

Maria Sjöholm God Juridik

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har för en klients räkning drivit ett ärende i tingsrätten gällande klander av testamente. En klient ville få hjälp med att förklara ett testamente ogiltigt. Målet avslutades med förlikning. Med förlikning menas att de tvistande parterna kommer överens om en frivillig uppgörelse. 

Rätten är skyldig att verka för förlikning och det finns klara fördelar med en förlikning.

I mål som rör ogiltigförklaring av testamente kan det vara svårt att bevisa i domstol att man har rätt. Det gäller inte endast att ha rätt, utan man måste även rätt för att vinna målet.

Den som vill få ett testamente ogiltigförklarat har bevisbördan för att visa att testamentet inte tillkommit på rätt sätt. I sakens natur ligger att det är svårt att bevisa vad som skett vid testamentets tillkomst då den som skrivit testamentet inte längre lever. 

Med förlikning går processen mycket fortare. När man kommit överens och avtalat om detaljerna är tvisten löst.

Processen blir också billigare. Utan huvudförhandling blir det naturligtvis mindre ombudskostnader. Vid en förlikning är det dessutom vanligt att man kommer överens om att vardera parten står för sina egna ombudskostnader. Om man däremot förlorar får den förlorande parten betala motpartens ombudskostnader.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Positiv dom gällande andning som grundläggande behov

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan gällande andning som grundläggande behov.

Målet rörde en flicka med nedsatt andningsfunktion. Försäkringskassan ansåg att flickans behov av hjälp med andning endast uppstod under akuta situationer såsom under perioder av infektion och bedömde därför att hennes problematik var av tillfällig karaktär.

Förvaltningsrätten konstaterar att det tydligt framgår av det medicinska underlaget att flickans behov av hjälpinsatser återkommer dagligen och att en akut situation till följd av exempelvis andningsstopp kan uppstå i princip när som helst, även om hennes problematik intensifieras vid infektion.

Av det av medicinska underlaget i målet framgår att flickan har en dokumenterad nedsättning av sin andningsfunktion i form av nedsatt andningsmuskelfunktion, nedsatt hoststöt och en slemproblematik som gör att hon flera gånger per dag behöver utföra inhalationer, andningsgymnastik samt mottrycksandning med PEP-mask för att få upp slem ur lungor och luftvägar. Oavsett orsaken till slemproblematiken står det enligt förvaltningsrätten klart att dess förekomst nedsätter flickans förmåga att andas normalt.

Slutligen, förvaltningsrätten poängterar att det inte heller finns något stöd i lagtext eller förarbeten för att de negativa konsekvenserna på hälsan måste vara av akut karaktär för att berättiga till hjälp med andning som ett grundläggande behov.

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialminister Lena Hallengren.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans.

Socialminister Lena Hallengren säger att det är den största reformen inom personlig assistans sedan LSS infördes.

Förslagen grundar sig de förslag som presenterades i betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser” (SOU 2021:37) som lämnades över till Socialdepartementet 26 maj 2021. Juristerna hos God Juridik/God Assistans lämnade in ett remissyttrande över betänkandet i oktober 2021.

Lagändringar som regeringen föreslår:

– Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS.

– Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven.

– Det så kallade föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs ett schabloniserat föräldraavdrag.  Det innebär att fler barn kommer att kunna beviljas personlig assistans och att barn som idag har personlig assistans kommer att kunna beviljas fler timmar.

Nu lämnas lagförslaget till lagrådet för granskning. Regeringen kommer efter lagrådsgranskning att återkomma med proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Du kan läsa mer här.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

I samarbete med Aiai utbildar God Juridik om riskminimering gällande återkrav i assistansbranschen

Den 10 februari kl. 11:00-11:45 anordnar Aiai ett kostnadsfritt webbinarium om vad man som enskild eller assistansanordnare kan göra för att undvika återkrav av assistansersättning från Försäkringskassan.

Det är God Juridiks jurist och VD, Karin Ståhlnacke som utbildar i ämnet. Enligt Karin handlar det främst om att vara påläst, ha koll på assistansbeslutet och vetskap över vad som sker i uppdraget. 

Sedan 2018 görs inte längre några tvåårsomprövningar av assistansbesluten. Det ligger istället på den enskilde/anordnaren att anmäla väsentliga förändringar i hjälpbehovet till Försäkringskassan.

Karin rekommenderar att anmäla all typ av förändring till Försäkringskassan för att minimera risken för återkrav.

Läs mer och anmäl er till webbinariet HÄR.
 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Make-/makaansvaret

Kammarrätten i Göteborg meddelar i en dom 2022-01-25 i mål nr 6427-21 att personlig assistans inte ska beviljas för hjälp med tvätt och konstaterar att tvätten ska skötas av maken.

Make-/makaansvaret, som det hänvisas till i domen, återfinns i 1 kap. 2 § äktenskapsbalken: ”Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.”
 
Frågan är vad som är rimligt. Enligt God Juridiks synpunkt är det enda rimliga att i beslut utgå från ett gemensamt ansvar 50/50 . Om man inte utgår från en sådan uppdelning är risken att myndigheterna lägger mer och mer på make-/makaansvaret, att make-/makaansvaret blir otydligt, att handläggarnas bedömningar blir subjektiva och att behövlig assistans skalas bort i större omfattning.
 
Vi hoppas att detta mål drivs till högsta instans och att en ändring kommer till stånd.
 
Det vore ju tråkigt om den enskilde skulle behöva skilja sig/separera för att kunna erhålla ett rimligt assistansbeslut.
 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Dom från Kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag

Idag mottog God Juridik en dom från kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag.

Kammarrätten delade inte Försäkringskassans och förvaltningsrättens bedömning om avslag på ansökan och beviljade vår klient en fjärdedels omvårdnadsbidrag för sitt barn.

Mycket goda nyheter!

I överklagandet har framhållits att tidigare praxis för vårdbidragets nivåer fortfarande gäller vid bedömningen av omvårdnadsbidrag, bortsett från den hänsyn som kan ha tagits till merkostnader. Även regeringen har uttalat att syftet med vårdbidragsreformen inte var att skapa ett mer strikt regelverk. 

Det finns till exempel omfattande kammarrättspraxis för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om hur två gifta personer vill fördela sin egendom mellan sig vid en eventuell skilsmässa. Syftet är oftast att undanta viss eller all egendom från en framtida bodelning. Det kan gälla till exempel fastigheter eller företag.

Man kan skriva avtalet före man gifter sig eller under pågående äktenskap.

Det kan låta väldigt oromantiskt att tänka på en skilsmässa när man ska gifta sig eller redan är gift, men äktenskapsförordet fyller en viktig funktion genom att skapa trygghet inför framtiden. Det är dessutom lättare att diskutera uppdelning av egendom medan man är överens.

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det ska vara daterat och båda makarna ska ha undertecknat det. Äktenskapsförordet måste inte vara bevittnat, men det bevittning kan minimera risken för framtida konflikter.

Glöm inte att alla avtal kan bli inaktuella. Det går att både ändra befintligt äktenskapsförord eller skriva ett helt nytt äktenskapsförord om förhållanden ändras.

Ofta är det bra att låta en jurist vara behjälplig vid upprättandet av ett avtal med viktig innebörd för framtiden.

 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

God Jul från God Juridik

God Juridik önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Så här i slutet av året ser vi tillbaka på 2021 och kan konstatera att det varit ett produktivt år. På God Juridik har vi sysselsatt oss med alla möjliga ärenden, främst inom områdena socialrätt och familjerätt. 

Vi har yttrat oss över förslagen gällande stärkt rätt till personlig assistans, vilket är en fråga vi brinner starkt för. 

Vi har haft förmånen att få synas i media gällande bland annat Försäkringskassans omprövningar, parkeringstillstånd, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Vi är tacksamma över möjligheten att få vara med och påverka. 

Vi har under året inlett ett Pro Bono-samarbete med Willefonden som innebär att juristerna inom God Juridik bidrar med kostnadsfri rådgivning till föräldrarna i Willefondens föräldragrupp. 

God Juridik har under året stärkt upp med Karin Ståhlnacke som ny VD och med Linda Olofsson som ny jurist i teamet.

Vi vill rikta ett innerligt tack till de kunder och klienter vi haft förmånen att få arbeta med under året.

 

Vi har lägre bemanning än vanligt under jul och nyår, men ni är varmt välkomna att höra av er till oss efter årsskiftet. 

 

God Jul och God fortsättning!

/Linda Bergstrand, Linda Olofsson, Maria Sjöblom, Anne-Marie Stolberg och Karin Ståhlnacke