Positiv dom gällande föräldraavdrag

Maria Sjöholm God Juridik
Innan jul meddelade Kammarrätten i Sundsvall ett efterlängtat besked i mål 2106-23 där vår jurist Maria Sjöblom var ombud för den enskilde. Kammarrätten fastslog att föräldraavdrag ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även till exempel dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs.
Detta är en av de första kammarrättsdomarna som kommit sedan införandet av föräldraavdrag och är ett mycket viktigt avgörande. Förhoppningsvis kommer det att leda till att fler barn får rätt till assistans igen utan att de ska bli utsatta för dubbla föräldraavdrag, vilket är något som vi sett att Försäkringskassan och kommunerna har gjort.
Domen har även uppmärksammats på flera håll, här kan ni läsa mer analyser om avgörandet och vad det innebär:

Beslut från Justitieombudsmannen

Hur många assistansberättigade har felaktigt förlorat sin assistansersättning för att Försäkringskassan har gömt underlag?
Vår jurist Linda Olofsson är ansvarig för en JO-anmälan mot Försäkringskassan.
JO kritiserar nu Försäkringskassan för handläggning som står i strid med grundlagskravet att agera sakligt och objektivt. JO skriver bl.a. att Försäkringskassans hantering ”får det att framstå som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda”.
Det kan finnas massor av enskilda assistansberättigade som har fått sin assistansersättning minskad eller helt indragen utan att få ta del av allt underlag. Många kan dessutom ha fått återkrav som följd av de felaktiga besluten.
Läs Lindas egen artikel i länken om vad som ledde fram till JO-anmälan, och vilka konsekvenserna blir.
Har du frågor om JO:s beslut eller behöver hjälp med ett ärende om minskad/indragen assistansersättning och återkrav? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Underlag gömdes undan – hur många har felaktigt förlorat assistans? (hejaolika.se)

Statligt huvudmannaskap föreslås för personlig assistans

Huvudmannaskapsutredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras i ett statligt huvudmannaskap.
 
Idag presenterades betänkandet ”Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet.” 
 

Utredningen föreslår bland annat:

– att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans

– att kommunerna ska fortsätta att utföra personlig assistans om den enskilde begär det 

– att sjuklönekostnaderna ska ingå i schablonbeloppet och att timschablonen höjs med 4,35 kronor i 2022 års nivå och räknas upp årligen med samma procentsats som den ordinarie ersättningen

– att de krav som ställs för rätt till personlig assistans enligt LSS behålls i ett statligt huvudmannaskap, vilket innebär att den undre gränsen för rätt till assistansersättning med i genomsnitt över 20 timmar tas bort

– att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen

– att Försäkringskassan tar över hanteringen av ansökan om tillfälligt utökad assistans 

– att arbetet med god kvalitet ska kompletteras med regler för att säkerställa den enskildes självbestämmande

– att kommunerna ska kunna anmäla till IVO om de får indikationer på att personlig assistans inte utförs med god kvalitet

– att det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och att de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över löpande till Försäkringskassan

 

Annat värt att nämna är att utredningen främst ser fördelar med ett statligt huvudmannaskap och bedömer bland annat att det skapar förutsättningar för ökad likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningen av rätten till personlig assistans.

Även om vissa fördelar med ett kommunalt huvudmannaskap förs fram, t ex att avståndet är mindre mellan assistansanvändarna och huvudmannen med en sådan modell, så föreslås inget alternativ till ett statligt huvudmannaskap.

Enligt regeringens direktiv ska utredningens förslag syfta till en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll. Utredningen poängterar att den har fäst stor vikt vid detta syfte, men kan konstatera att det delade huvudmannaskapet bara är en av flera frågor och problem som är viktiga att lösa för att man ska nå detta syfte. 
 
Exempel på övriga frågor som behöver utredas, som inte ingått i utredningens direktiv, är till exempel vad för behov som ska krävas för att man ska få rätt till personlig  assistans, hur behovsbedömningen ska gå till, i vilken utsträckning det ska ske en kontinuerlig omprövning av rätten till assistansersättning och vad som ska räknas som väsentligt ändrade förhållanden.
 
Du kan läsa mer HÄR.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

God Jul från God Juridik

God Juridik önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Så här i slutet av året ser vi tillbaka på 2022 och kan konstatera att mycket har hänt i bolaget detta år. 

Den första God Juridik-bebisen föddes 2022 när God Juridiks VD Karin blev mamma till lille Oskar. Karin har varit föräldraledig sedan augusti, men är tillbaka igen under nästa år.

Vi har haft förmånen att få synas i media gällande bland annat parkeringstillstånd, omvårdnadsbidrag för barn med NPF, hjälp vid ansökan om omvårdnadsbidrag  och hjälp vid ansökan om merkostnadsersättning. God Juridiks VD Karin har för Aiai:s räkning intervjuats om samt hållit i ett webbinarium kring hur man undviker återkrav inom assistansbranschen.

Vi är tacksamma över möjligheten att få vara med och påverka. 

God Juridik har ett fortsatt Pro Bono-samarbete med Willefonden som innebär att juristerna inom God Juridik bidrar med kostnadsfri rådgivning till föräldrarna i Willefondens föräldragrupp. 

När vi blickar in i 2023 ser vi framför oss att ett ökat antal personer kommer att beviljas personlig assistans i och med de lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans som införs 1 januari. Behöver ni vår hjälp vet ni var vi finns.

God Juridik expanderar och avser att anställa en jurist under 2023. Du kanske är intresserad?

 

Vi vill rikta ett innerligt tack till de klienter vi haft förmånen att få arbeta med under året.

 

God Jul och God fortsättning!

/Linda Bergstrand, Linda Olofsson, Maria Sjöblom, Anne-Marie Stolberg och Karin Ståhlnacke

Viktigt avgörande gällande sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande (mål nr 5070–5071-21) kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning.

HFD konstaterar att det är den försäkrade som ska göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är vilken sjukdom det rör sig om och på vilket sätt sjukdomen påverkar förmågan att utföra arbete. Det viktigaste underlaget för bedömningen är vanligtvis det läkarintyg som personen ska lämna in till Försäkringskassan.

Vidare konstaterar domstolen att det vid kroppsliga sjukdomar är naturligt att läkarintyget innehåller en beskrivning och bedömning av vad som kommit fram genom till exempel blodprov, röntgen eller fysiologiska undersökningar. När det gäller psykiatriska tillstånd måste den behandlande läkarens bedömning i stor utsträckning däremot utgå från de uppgifter som den försäkrade lämnar. Det som är avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är emellertid inte uppgifterna i sig utan läkarens värdering och bedömning i kombination med de eventuella iakttagelser som läkaren har gjort.

Sammanfattningsvis kan konstateras att domstolen kommit fram till att även ett läkarintyg där bedömningen huvudsakligen grundas på uppgifter från den försäkrade kan vara tillräckligt för att det ska anses sannolikt att den försäkrade saknar förmåga att utföra arbete.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Försäkringskassans omprövning

När Försäkringskassan har fattat ett beslut överklagas det inte direkt till domstol. Den enskilde får istället begära omprövning av beslutet varpå ärendet omprövas av en annan handläggare vid en särskild omprövningsenhet på Försäkringskassan. Det tar vanligtvis några veckor innan den enskilde får ett omprövningsbeslut.

Oftast ändrar Försäkringskassan inte sitt grundbeslut och det är först därefter möjligt för den enskilde att överklaga till förvaltningsrätten. Därför upplevs omprövningen nästan enbart som ett hinder i processen som ju fördröjs av detta extra moment innan prövningen i domstol tar vid. 

Men så ibland ändrar Försäkringskassan sin bedömning vid en begäran om omprövning. När det händer har något ofta förbisetts i grundutredningen.

Förra veckan mottog vi på God Juridik ett sådant omprövningsbeslut från Försäkringskassan gällande omvårdnadsbidrag.

En klient fick omvårdnadsbidraget indraget på grund av att barnet beviljades personlig assistans. Vid Försäkringskassans utredning framgick bland annat att klienten ville att vårdbesök, som inte tillgodosågs i beslutet om personlig assistans, skulle ingå i bedömningen av omvårdnadsbidraget. Det hade dock missats när beslutet fattades. Vidare hade Försäkringskassan förbisett att ett omfattande hjälpbehov nattetid inte var tillgodosett av beslutet om personlig assistans.

Försäkringskassan ändrade sitt beslut och tillerkände vår klient en fjärdedels omvårdnadsbidrag, trots beviljad personlig assistans.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40