Fortsatt svårt för den som söker omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning

I en artikel på Heja Olika framgår att antalet barn med bidrag i form av omvårdnadsbidrag och vårdbidrag har minskat med en tiondel mellan 2018 och 2021. Det framgår också att den sammanlagda kostnaden för omvårdnadsbidrag och vårdbidrag under 2021 blir 1,4 miljarder kronor mindre än vad som var prognosticerats.

På Heja Olikas direkta fråga om det blivit svårare att få ersättning svarar Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, att det inte är helt möjligt att jämföra tidigare vårdbidrag och omvårdnadsbidrag då de är olika i sin konstruktion. Han hänvisar till att i vårdbidraget ingick eventuella merkostnader i bedömningen och så är inte fallet för omvårdnadsbidrag.

Vi på God Juridik anser att Andreas Larsson gör svaret lite väl lätt för sig. Det nya regelverket ska tillämpas på samma personer och det är samma sorts omvårdnadsbehov och merkostnader som ska utredas. Det finns dessutom åtskilliga ärenden som är direkt jämförbara, det vill säga ärenden där Försäkringskassan tidigare beviljat vårdbidrag och det inte funnits något yrkande gällande merkostnader och där personen i fråga nu sökt omvårdnadsbidrag.

Av de ärenden vi driver gällande såväl omvårdnadsbidrag som merkostnadsersättning ser vi tydliga skillnader i bedömning från Försäkringskassan, jämfört med tidigare. Gällande merkostnadsersättning är det vanligt att tidigare godtagna merkostnader som legat till grund för vårdbidrag inte längre godtas alternativt godtas i en mindre omfattning.

God Juridik har tidigare skrivit om att familjer fått minskad ersättning när omvårdnadsbidraget infördes och hänvisat till olika källor som styrker det vi fortfarande ser. Det vore väl ypperligt märkligt om inte Försäkringskassan, som handlägger alla dessa ärenden, också ser skillnaderna?

 

Hur ska man då göra för att beviljas omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning?

För att maximera sina chanser till framgång vid en ansökan om omvårdnadsbidrag gäller det att ha bra medicinska underlag som styrker ett omvårdnadsbehov som går utöver vad som kan anses normalt för åldern. Läkarutlåtandet måste vara utförligt. Det kan vara bra att inhämta intyg inte bara från läkare, men också från t ex förskola/skola/korttids, etc.

Söker man merkostnadsersättning gäller det att ha medicinskt (eller annat) underlag som styrker samtliga merkostnader, gärna så specifikt som möjligt. Det är också viktigt att tänka på att merkostnaden ska ha en direkt koppling till funktionsnedsättningen. Det kan tyckas självklart, men är avgörande.

     

Behöver du hjälp med ansökan eller överklagan gällande omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadersättning? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.