LSS-utredningen går ut på remiss

I januari 2019 presenterades LSS-utredningen, ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” av den särskilda utredaren Gunilla Malmborg. De besparingskrav som låg till grund för utredningen initialt drogs visserligen tillbaka under utredningens gång, men genomsyrade ändå utredningen. Utredningen möttes av massiv kritik och troligen var vi ganska många som hoppades att utredningen skulle hamna i papperskorgen utan vidare åtgärder. Januariöverenskommelsen, den sakpolitiska överenskommelsen som presenterades några dagar senare, gav ju vissa förhoppningar om att så kanske skulle bli fallet.

Nu har regeringen beslutat att skicka utredningen på en remissrunda. Socialminister Lena Hallengren menar att de ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra den personliga assistansen och välkomnar remissinstansernas synpunkter.

Med hänsyn tagen till januariöverenskommelsen omfattar remissen inte de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, samt förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra personliga behov för personer med assistans. 

Svaren ska vara regeringen tillhanda senast 12 november 2020. 

Vi jurister har tidigare sammanfattat LSS-utredningen, läs här.

Regeringens information om remissen hittar du här.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40

Försäkringskassans tolkning av ”sminkdomen” kan strida mot FN-konventionen

Christian Källström nyanställd

Assistanskoll har intervjuat Christian Källström, VD och jurist på God Juridik, angående Försäkringskassans tolkning av högsta förvaltningsdomstolens dom 2019 ref. 56. I domen fastslår HFD att sminkning inte är ett grundläggande behov, då det inte handlar om att hålla kroppen ren.

Försäkringskassan har efter domens tillkomst uppdaterat sin vägledning och menar att personlig hygien enbart innefattar olika tvättmoment och att hålla sig ren är detsamma som att tvätta sig ren från smuts. Därmed riskerar t ex rakning, insmörjning m.m. att inte längre beviljas som grundläggande behov. Christian Källström anser att Försäkringskassan varit onödigt restriktiv i sin tolkning.

Christian Källström menar att det faktum att Försäkringskassan upprättat riktlinjer som inskränker befintlig rätt till assistans strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det rätta hade istället varit att enbart undanta sminkning från de grundläggande behoven, i enlighet med HFD:s dom.

Christian Källström anser att det borde lagstiftas om att gynnande beslut ska gälla tillsvidare. Detta skulle skydda den enskilde mot Försäkringskassans godtyckliga förändringar.

Vill du läsa mer hittar du intervjun i sin helhet här.

Vill du komma i kontakt med Christian når du honom via e-post: christian.kallstrom@godjuridik.se

Lagändring 1 juli innebär personlig assistans för samtliga hjälpmoment avseende andning och sondmatning

I januari 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om stärkt assistans för egenvård, tillsyn och för barn.

Se direktiven här.

Vi på God Juridik anser att detta är en mycket viktig utredning och vi önskade därför att bidra med vår erfarenhet och våra synpunkter. För en gångs skull handlar utredningen om hur assistansen kan stärkas och förbättras. Utifrån en dialog med utredarna har vi därför sammanställt ett svar på deras frågor.

Vår erfarenhet av de problem som anges nedan, är en av anledningarna till varför utredningen är viktig och varför vi engagerat oss.

Avseende sjukvård och egenvård finns det ett behov av att förtydliga ansvarsområdena och verkligen se till att sjukvården förstår konsekvenserna av sina bedömningar.

När det gäller tillsyn har myndigheterna hela tiden kämpat emot rätten till assistans för tillsyn. Det är vidare mycket anmärkningsvärt att högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansett att lagstiftarens åsikt var att begränsa rätten till assistans för tillsyn som kräver ingående kunskaper. Det verkar som om HFD misstagit sig på vem av riksdag och regering som faktiskt är lagstiftare. Förhoppningsvis återställs rätten till assistans, så att de med exempelvis stora behov av hjälp och tillsyn på grund av epilepsi kan återfå sin assistans.

Föräldraansvaret har länge varit problematiskt eftersom myndigheternas bedömningar i stort sett enbart baserats på handläggares tämligen subjektiva uppfattningar. Avsaknaden av en vetenskaplig grund har medfört en bristande förutsebarhet, felaktiga beslut och ett stort antal onödiga rättsprocesser. En riktig bedömning av barnets bästa har dessutom ofta helt saknats i bedömningarna. Utifrån barnets bästa borde aldrig ett barn kunna nekas assistans utifrån en subjektiv bedömning av föräldraansvarets omfattning.

Hela God Juridiks svar till socialdepartementet hittar du här: Stärkt assistans.

 

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40