LSS-utredningen går ut på remiss

I januari 2019 presenterades LSS-utredningen, ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” av den särskilda utredaren Gunilla Malmborg. De besparingskrav som låg till grund för utredningen initialt drogs visserligen tillbaka under utredningens gång, men genomsyrade ändå utredningen. Utredningen möttes av massiv kritik och troligen var vi ganska många som hoppades att utredningen skulle hamna i papperskorgen utan vidare åtgärder. Januariöverenskommelsen, den sakpolitiska överenskommelsen som presenterades några dagar senare, gav ju vissa förhoppningar om att så kanske skulle bli fallet.

Nu har regeringen beslutat att skicka utredningen på en remissrunda. Socialminister Lena Hallengren menar att de ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra den personliga assistansen och välkomnar remissinstansernas synpunkter.

Med hänsyn tagen till januariöverenskommelsen omfattar remissen inte de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, samt förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra personliga behov för personer med assistans. 

Svaren ska vara regeringen tillhanda senast 12 november 2020. 

Vi jurister har tidigare sammanfattat LSS-utredningen, läs här.

Regeringens information om remissen hittar du här.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40

Försäkringskassans tolkning av ”sminkdomen” kan strida mot FN-konventionen

Christian Källström nyanställd

Assistanskoll har intervjuat Christian Källström, VD och jurist på God Juridik, angående Försäkringskassans tolkning av högsta förvaltningsdomstolens dom 2019 ref. 56. I domen fastslår HFD att sminkning inte är ett grundläggande behov, då det inte handlar om att hålla kroppen ren.

Försäkringskassan har efter domens tillkomst uppdaterat sin vägledning och menar att personlig hygien enbart innefattar olika tvättmoment och att hålla sig ren är detsamma som att tvätta sig ren från smuts. Därmed riskerar t ex rakning, insmörjning m.m. att inte längre beviljas som grundläggande behov. Christian Källström anser att Försäkringskassan varit onödigt restriktiv i sin tolkning.

Christian Källström menar att det faktum att Försäkringskassan upprättat riktlinjer som inskränker befintlig rätt till assistans strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det rätta hade istället varit att enbart undanta sminkning från de grundläggande behoven, i enlighet med HFD:s dom.

Christian Källström anser att det borde lagstiftas om att gynnande beslut ska gälla tillsvidare. Detta skulle skydda den enskilde mot Försäkringskassans godtyckliga förändringar.

Vill du läsa mer hittar du intervjun i sin helhet här.

Vill du komma i kontakt med Christian når du honom via e-post: christian.kallstrom@godjuridik.se

Lagändring 1 juli innebär personlig assistans för samtliga hjälpmoment avseende andning och sondmatning

1 juli 2020 förväntas en lagändring träda ikraft som innebär att all hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), oavsett hjälpens karaktär.

Regeringen föreslår även att i LSS införa en reglering om att personlig assistans inte ska kunna lämnas för åtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret. Motsvarande bestämmelse finns redan i socialförsäkringsbalken. Undantagen är dock andning och sondmatning. För dessa hjälpbehov ska inget normalt föräldraansvar avräknas.

All hjälp med andning och sondmatning ska enligt förslaget undantas från kravet på särskilda skäl för assistansersättning i barnomsorg eller skola.

Äldre bestämmelser föreslås gälla före ikraftträdandet.
Lagändringen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vill du läsa mer hittar du propositionen i sin helhet här.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40