Kraftigt minskad ersättning till familjer när omvårdnadsbidraget infördes

God Juridik har på senare tid arbetat med överklagan av ett flertal ärenden gällande omvårdnadsbidrag. Ett av ärendena gällde en familj där en förälder 2018 beviljats ett och ett halvt vårdbidrag för två barn med funktionsnedsättning och som vid en omprövning istället beviljats ett halvt omvårdnadsbidrag för samma barn. Föräldern hade inte några merkostnader inräknade i vårdbidraget, varför en direkt jämförelse kunde göras med omvårdnadsbidraget. Barnens funktionsnedsättning var densamma som tidigare och hjälpbehovet hade inte minskat. Enda skillnaden var att barnen blivit 2 år äldre, vilket innebär att det normala föräldraansvaret minskat samtidigt som hjälpbehovet ökat i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i samma ålder. 

God Juridik har tidigare skrivit om att det av lagens förarbeten framgår att nivåerna för vårdbidrag och omvårdnadsbidrag ska vara jämförbara.

Detta styrks även av ett uttalande av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. I en intervju med SVT säger Ardalan Shekarabi att syftet med reformen inte var att det skulle bli ett mer strikt regelverk, utan tvärtom. Syftet med reformen var större tydlighet, transparens och öppenhet i tillämpningen av regelverket.

Sedan den nya insatsen omvårdnadsbidrag infördes har dock 55 % fått minskad eller indragen ersättning i förhållande till tidigare beslut om vårdbidrag. Siffrorna är hämtade från SVT

Inspektionen för socialförsäkringen har i en rapport 2020:5 ”Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning” granskat hur Försäkringskassan har infört två nya förmåner i sin verksamhet till personer med funktionsnedsättning.
Inspektionen för socialförsäkringen har intervjuat handläggare och beslutsfattare hos Försäkringskassan som uppger att de upplever att flera försäkrade personer får lägre ersättningsnivåer på grund av att många beslut om vårdbidrag har varit för generösa och att de upplever att det tidigare ofta fattades schablonmässiga beslut inom vårdbidrag utifrån diagnos, vilket inte längre sker.

SVT har intervjuat Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef hos Försäkringskassan, som menar att det kan finnas naturliga orsaker till varför ersättningen blivit lägre med omvårdnadsbidrag i förhållande till vårdbidrag. Han anger bl a att konstruktionen är olika och att vårdbehovet hos ett barn kanske blivit mindre då barnet blivit äldre.

God Juridik finner det dock osannolikt att en så kraftig minskning av ersättning beror på ”naturliga orsaker” och anser att Försäkringskassan behöver göra en djupare analys. Om syftet från regeringens sida inte varit att skärpa lagstiftningen bör regeringen vidta åtgärder, exempelvis i form av förtydligad lagstiftning, för att få systemet på rätt köl igen.

 

Behöver du hjälp att ansöka om eller överklaga beslut om omvårdnadsbidrag? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40