Positiv dom gällande hemtjänst och boendestöd

God Juridiks jurist Linda Olofsson har drivit och vunnit ett mål mot kommunen.

Kommunen hade minskat tidigare beviljade insatser i form av hemtjänst och boendestöd med cirka 45 procent och menade att den enskildes behov av ständig tillsyn och övervakning istället kunde tillgodoses genom boende enligt SoL eller LSS.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att det inte framgick av utredningen huruvida den enskilde erbjudits boende, att kommunen inte redogjort för hur tiden för de beviljade insatserna beräknats samt att utredningen inte gav stöd för att den enskildes tillstånd hade förbättrats eller att omfattningen av dennes behov hade minskat. 

Förvaltningsrätten bedömde sammantaget att den enskilde var i behov av insatser i samma omfattning som tidigare för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40