Make-/makaansvaret

Kammarrätten i Göteborg meddelar i en dom 2022-01-25 i mål nr 6427-21 att personlig assistans inte ska beviljas för hjälp med tvätt och konstaterar att tvätten ska skötas av maken.

Make-/makaansvaret, som det hänvisas till i domen, återfinns i 1 kap. 2 § äktenskapsbalken: ”Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.”
 
Frågan är vad som är rimligt. Enligt God Juridiks synpunkt är det enda rimliga att i beslut utgå från ett gemensamt ansvar 50/50 . Om man inte utgår från en sådan uppdelning är risken att myndigheterna lägger mer och mer på make-/makaansvaret, att make-/makaansvaret blir otydligt, att handläggarnas bedömningar blir subjektiva och att behövlig assistans skalas bort i större omfattning.
 
Vi hoppas att detta mål drivs till högsta instans och att en ändring kommer till stånd.
 
Det vore ju tråkigt om den enskilde skulle behöva skilja sig/separera för att kunna erhålla ett rimligt assistansbeslut.
 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40