FN:s barnkonvention blir lag

Riksdagen har tagit beslut om att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag från och med 1 januari 2020.

Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 

Det finns ett pågående arbete med och ett fortsatt behov av ett systematiskt transformeringsarbete av barnkonventionens bestämmer i nationell rätt.

En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Det pågår insatser för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner, landsting och statliga myndigheter genom ett kunskapslyft.

En särskild utredare kommer att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventioner.

Vad gäller LSS är barnkonventionen redan införlivad i lagen. Det framgår av 6 a § LSS att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik och God Assistans

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla då linda.bergstrand@godjuridik.se