Skillnad mellan omvårdnadsbidrag och vårdbidrag?

Omvårdnadsbidrag är ett stöd för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning. Omvårdnadsbidrag har ersatt vårdbidrag som innebar samma slags stöd, men som också kunde innefatta ersättning av merkostnader på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Vi har pågående processer där föräldrar som tidigare varit beviljad vårdbidrag vid ny ansökan, på grund av vårdbidragets upphörande, har fått avsevärt lägre nivå på sitt omvårdnadsbidrag. Detta trots att de inte tidigare beviljats vårdbidrag för merkostnader.

Precis som för vårdbidrag kan omvårdnadsbidrag beviljas på fyra nivåer utifrån barnets behov av omvårdnad och tillsyn. Har inga större förändringar skett avseende barnets/barnens omvårdnadsbehov sedan tidigare prövning av vårdbidrag är det naturligtvis rimligt att anta att nivån på omvårdnadsbidraget bör vara samma som för vårdbidraget. 

Att nivåerna för vårdbidrag och omvårdnadsbidrag ska vara jämförbara framgår av förarbetena, se prop. 2017/18:190. Det framgår att regeringen anser att benämningarna av mellannivåerna, dvs. halvt respektive tre fjärdedels omvårdnadsbidrag, väl uttrycker de tillsyns- och omvårdnadsbehov som tidigare krävdes för att få vårdbidrag på motsvarande nivåer enligt 22 kap. 4 § SFB i dagens lydelse.

Regeringen justerade benämningarna av hur stora behov av omvårdnad och tillsyn som skulle krävas för den högsta respektive den lägsta förmånsnivån så att de på ett bättre sätt återspeglade vad som tidigare krävdes för motsvarande nivåer i vårdbidraget. Avsikten var inte att skärpa kraven.

Av förarbetena framgår också att tidigare praxis för vårdbidragets nivåer fortfarande gäller vid bedömningen, naturligtvis bortsett från den hänsyn som kan ha tagits till merkostnader. 

För merkostnader har införts en särskild ersättning – merkostnadsersättning. Hjälpbehov och merkostnader utreds således separat. En jämförelse kan därför enbart göras i de fall föräldrarna tidigare enbart fått vårdbidrag för barnets/barnens hjälpbehov.

Behöver du hjälp att ansöka om eller överklaga beslut om omvårdnadsbidrag är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40