Möjlighet till rättshjälp för återkrav av assistansersättning

Domstolarna öppnar upp för möjlighet till rättshjälp för
återkrav av assistansersättning

I kammarrätten i Stockholms mål 2021-06-21 med mål nr 4434-21 och 4435-21 ansåg kammarrätten att den enskilde hade behov av juridiskt biträde i mål om återbetalning av assistansersättning.

Kammarrätten motiverade detta med att att frågorna var av mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde, att sakförhållandena inte var okomplicerade och att materialet bedömdes omfattande.

Återkravet fick anses ha väsentlig betydelse för den enskilde, även fast rätten till assistansersättning inte dragits in för framtiden. Till följd av sin funktionsnedsättning kunde den enskilde inte föra sin talan själv. Trots utsedd förvaltare, ansåg kammarrätten mot bakgrund av de stora belopp och de rättsliga angelägenheterna och ärendens svårighetsgrad att det ändå fanns skäl att bevilja den enskilde rättshjälpen.

Målen återförvisades till förvaltningsrätten för prövning av övriga förutsättningar för rättshjälp. Förvaltningsrätten beviljade rättshjälpen och förordnade ett rättshjälpsbiträde.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40