Barnets bästa – omplacering av LVU-omhändertaget barn

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande LVU?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

En kommun norr om Stockholm avsåg att förflytta ett barn från den nuvarande jourfamiljen till ett familjehem. Detta trots att barnet varit i jourfamiljen en längre tid och således sannolikt skapat starka band till familjen.

God Juridik blev kontaktade av barnets förälder och ombedda att arbeta för att barnet inte skulle förflyttas. I kontakten med kommunen vidhöll kommunen att barnets skulle förflyttas.

Så som våra jurister såg det var bristerna i kommunens utredning flera. Kommunen hade bland annat inte utrett jourfamiljen som familjehem och inte heller utrett hur barnet skulle påverkas av att behöva lämna sin ”familj”. Eftersom kommunen varken kompletterade sin utredning eller ändrade sig, överklagades kommunens beslut.

Förvaltningsrätten inhiberade beslutet och skrev bland annat följande i sin dom:

”Förvaltningsrätten finner sammantaget att det är en väsentlig brist i nämndens beslutsunderlag att en regelrätt utredning av jourhemmets lämplighet som familjehem för [barnets namn] inte har genomförts.”

Detta medförde att barnet får bo kvar i sin nuvarande familj, där barnet enligt kommunens egen utredning har det bra, tills kommunen utrett jourfamiljen som familjehem.

Förhoppningen från God Juridiks sida är att kommunen även kompletterar utredningen med en analys gällande anknytning och utreder huruvida det verkligen är till barnets bästa att tvingas flytta från sin nuvarande familj.

God Juridik finner det anmärkningsvärt att kommunen ansåg det vara lämpligt att ta beslut om omplacering utan att egentligen utreda vad som var bäst för barnet. Ur barnets perspektiv torde förflyttningen från jourfamilj till familjehem vara som ett nytt omhändertagande. Ur ett juridiskt perspektiv är det dock endast ett verkställighetsbeslut från kommunens sida.

Normalt sett sker överflyttningen till ett familjehem betydligt tidigare. När det har gått en längre tid borde verkligen andra aspekter beaktas, än enbart den nya familjens lämplighet.

Det är vidare God Juridiks uppfattning att barnet borde haft ett eget juridiskt ombud redan från början när kommunen började planera överflyttningen, som kunde tillvarata barnets rätt i ärendet. Att så inte skett får anses vara en väsentlig brist i systemet.