Varför skriva en framtidsfullmakt?

handskakning

Valfrihet

Genom en framtidsfullmakt kan du själv avgöra vem eller vilka som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte klarar detta på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande varaktigt tillstånd. Det är en privat överenskommelse.

Framtidsfullmakten ger dig möjlighet att själv styra över din situation i förväg. Det kan minska oron för vad som kommer hända om du skulle bli sjuk.

Hur fungerar fullmakten?

Du kan själv besluta om fullmakten ska vara generell eller begränsad. Vill du att den du utser som fullmaktshavare ska kunna sköta alla dina ärenden, även t ex bostadsförsäljning, eller vill du att den bara ska omfatta rätt att betala räkningar, sköta bankärenden, etc.? Du kan också välja om fullmakten ska gälla även efter din död. Det är viktigt att förtydliga i framtidsfullmakten hur du vill ha det.

Framtidsfullmakten träder inte ikraft förrän du faktiskt blir sjuk och tillståndet är att anse som varaktigt. Det är personen som du själv utsett, fullmaktshavaren, som bedömer när du hamnat i ett sådant tillstånd. Vid osäkerhet kring detta kan prövning ske i tingsrätten. Fullmaktshavaren ska alltid informera dig och din närmsta familj om att fullmakten har trätt ikraft och vad den innehåller.

Fullmakten ska inte registreras hos någon myndighet. Det kan vara klokt att upprätta fullmakten i två eller flera exemplar. Ett exemplar till dig själv och ett exemplar till vardera fullmaktshavare.

Ett alternativ till god man

Reglerna om framtidsfullmakt började gälla 1 juli 2017. De ersätter inte systemet med god man och förvaltare, utan är ett alternativ till detta. Har du inte en framtidsfullmakt blir det upp till tingsrätten att fatta beslut om en god man eller förvaltare om behov av detta uppstår.

Det sker ingen kontroll från samhällets sida av att en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag och agerar i enlighet med dina intressen. Du kan dock utse en granskare i din fullmakt och vid begäran från granskaren ska fullmaktshavaren lämna redovisning för sitt uppdrag. Om du inte utser någon granskare kan din make/maka/sambo/närmaste släktingar begära redovisning från fullmaktshavaren, dock högst en gång per år.

Formkrav

Du måste vara minst 18 år för att få upprätta en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och undertecknas av två vittnen (på samma sätt som vid upprättande av ett testamente).

Observera att detta var en kort och inte uttömmande beskrivning av hur en framtidsfullmakt fungerar.

Vill du ha hjälp att upprätta en framtidsfullmakt är du varmt välkommen att kontakta oss.

Priset för en framtidsfullmakt uppgår till 1755 kronor inklusive moms. I priset ingår ett möte med en av våra jurister där vi går igenom just din situation. Är du kund eller anställd hos något av våra andra bolag i koncernen har du rabatt.

 

Mejla oss på info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40