Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialminister Lena Hallengren.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans.

Socialminister Lena Hallengren säger att det är den största reformen inom personlig assistans sedan LSS infördes.

Förslagen grundar sig de förslag som presenterades i betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser” (SOU 2021:37) som lämnades över till Socialdepartementet 26 maj 2021. Juristerna hos God Juridik/God Assistans lämnade in ett remissyttrande över betänkandet i oktober 2021.

Lagändringar som regeringen föreslår:

– Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS.

– Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven.

– Det så kallade föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs ett schabloniserat föräldraavdrag.  Det innebär att fler barn kommer att kunna beviljas personlig assistans och att barn som idag har personlig assistans kommer att kunna beviljas fler timmar.

Nu lämnas lagförslaget till lagrådet för granskning. Regeringen kommer efter lagrådsgranskning att återkomma med proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Du kan läsa mer här.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40