Positiv dom gällande andning som grundläggande behov

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan gällande andning som grundläggande behov.

Målet rörde en flicka med nedsatt andningsfunktion. Försäkringskassan ansåg att flickans behov av hjälp med andning endast uppstod under akuta situationer såsom under perioder av infektion och bedömde därför att hennes problematik var av tillfällig karaktär.

Förvaltningsrätten konstaterar att det tydligt framgår av det medicinska underlaget att flickans behov av hjälpinsatser återkommer dagligen och att en akut situation till följd av exempelvis andningsstopp kan uppstå i princip när som helst, även om hennes problematik intensifieras vid infektion.

Av det av medicinska underlaget i målet framgår att flickan har en dokumenterad nedsättning av sin andningsfunktion i form av nedsatt andningsmuskelfunktion, nedsatt hoststöt och en slemproblematik som gör att hon flera gånger per dag behöver utföra inhalationer, andningsgymnastik samt mottrycksandning med PEP-mask för att få upp slem ur lungor och luftvägar. Oavsett orsaken till slemproblematiken står det enligt förvaltningsrätten klart att dess förekomst nedsätter flickans förmåga att andas normalt.

Slutligen, förvaltningsrätten poängterar att det inte heller finns något stöd i lagtext eller förarbeten för att de negativa konsekvenserna på hälsan måste vara av akut karaktär för att berättiga till hjälp med andning som ett grundläggande behov.

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40