Försäkringskassans regleringsbrev 2020

I regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för 2020 är målet det samma som för 2019. Vad gäller assistansersättning ska handläggningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det.

Regeringen förtydligar att Försäkringskassan ska återrapportera vidtagna åtgärder för att minska bidragsbrott, detta för att säkerställa att assistansersättning används som det är tänk.

En nyhet är att Försäkringskassan har fått tre uppdrag gällande assistansersättning:

  1. Regeringen har begärt djupgående information om orsakerna till att antalet assistansberättigade minskar och förtydligar på sin hemsida att det för regeringen är viktigt att de som har rätt till insatsen också får det.
  2. Regeringen vill, liksom tidigare, genom ett uppdrag om indikatorer för assistansersättning kunna följa utvecklingen av assistansersättningen och utvärdera om det finns behov av andra insatser till personer med funktionsnedsättning. Indikatorerna ska bland annat följa utvecklingen av antalet brukare, timmar, kostnader och antalet avslag.
  3. Regeringen vill följa utvecklingen av den lagändring som trädde i kraft 1 november 2019 som gäller rätt till assistansersättning för den som behöver andningshjälp. Regeringen poängterar på sin hemsida att det är viktigt att lagändringen får det resultat som är avsett.

Vad kan vi då utläsa av detta regleringsbrev i förhållande till tidigare års regleringsbrev? Tja, precis som regeringen själv framhåller är skillnaderna från förra årets regleringsbrev inte så stora.

Skillnaderna jämfört med regleringsbrevet inför 2016 är dock avsevärda. Det förtjänar att påminnas om att regeringen då uttryckte att Försäkringskassan skulle ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Detta mötte massiv kritik eftersom det sågs som ett försök att lägga sig i Försäkringskassans myndighetsutövning och skrivelsen mildrades redan året därpå, även om intentionen var i stort sett densamma.

Som regleringsbrevet ser ut nu verkar det åtminstone som att en intentionsändring skett jämfört med senare års regleringsbrev. Jag skulle vilja påstå att det går sakta, sakta framåt. Det är lättare än tidigare för barn att beviljas assistans (igen). Det återstår dock oerhört mycket mer innan man kan anse att den som är berättigad till ersättning också får det. I dagsläget hamnar många personer mellan stolarna. Främst gäller det personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS som har en icke-fysisk funktionsnedsättning, men som ändå inte är i stånd att självständigt tillgodose sina grundläggande och övriga behov. I många fall beviljas dessa personer ingen insats alls, vare sig av Försäkringskassan eller kommunen.

Jag hoppas också att regeringen är intresserad av att tala med någon annan än Försäkringskassan gällande vad som bidragit till att allt färre beviljas assistansersättning, såsom exempelvis funktionsrätt Sverige. Försäkringskassans förklaring är jag visserligen väldigt intresserad av, men jag har låga förväntningar på att den motsvarar verkligheten.

Vill du läsa mer finns ytterligare information på regeringens hemsida här. Regleringsbrevet hittar du här.

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik och God Assistans

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla då linda.bergstrand@godjuridik.se