Den enskilde har rätt att välja sin assistansanordnare

Historiskt sett har kommunen kunnat få retroaktiv ersättning av Försäkringskassan för sina kostnader gällande personlig assistans när kommunen fattat beslut om personlig assistans i avvaktan på ett beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Detta oavsett om den enskilde valt kommunen eller annan anordnare av assistansen.

I april 2019 ändrade dock Försäkringskassan sin tolkning av 51 kap. 17 § SFB, vilket innebär att Försäkringskassan nu endast betalar ut ersättning till kommunen när kommunen själv varit utförare av assistansen och alltså inte när den enskilde valt en annan anordnare.

Detta har förstås lett till minskade intäkter för kommunerna, vilket i sin tur lett till att några kommuner valt att endast bevilja personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut om den enskilde valt kommunen som assistansanordnare.

Att frånta den enskilde möjligheten att själv få välja assistansanordnare själv strider mot lagen.

God Juridik ser detta som en principiellt mycket viktig fråga. Den enskildes självbestämmande är såväl uttryckt i lag som i förarbeten till lagen. Kommunernas agerande innebär dessutom en konkurrensbegränsning för privata aktörer inom assistansbranschen.

God Juridiks jurister har nyligen drivit och vunnit ett mål där förvaltningsrätten fastställt den enskildes rätt att välja assistansanordnare, först interimistiskt och sedan genom ett slutligt avgörande. Kommunen i fråga överklagade vidare till kammarrätten som dock inte beviljade prövningstillstånd.

God Juridik har vidare IVO-anmält en kommun som inte medger att den enskilde väljer en privat anordnare av sin personliga assistans, när denne fått beslut om ersättning för kostnader för personlig assistans enlig LSS från kommunen. Kommunen har angett att detta endast skulle gälla under tiden som Försäkringskassan utreder. God Juridiks inställning är att detta inte är ett giltigt undantag från den enskildes rätt att välja anordnare. Att kommunen inte får betalt från Försäkringskassan är något som inte bör påverka den enskildes rätt att välja anordnare.

 

Har du frågor gällande personlig assistans är du välkommen att kontakta oss. Vi har alltid en inledande timmes gratis rådgivning.

Kontakta God Juridik på info@godjuridik.se eller på 010 405 55 40.