Socialrätt

Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar för kommunens medborgare, till exempel frågor som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende, skuldsanering samt allmän förvaltningsrätt.

God Juridiks jurister har en stor kompetens inom hälso- och sjukvårdslagstiftning. Vi är även experter i frågor som rör bidrag inom socialförsäkringsrätt såsom assistansersättning, bilstöd, bostadsanpassning samt omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (f d vårdbidrag och handikappersättning).

Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och domstolspraxis samt hjälper dig att ansöka om de förmåner som du har rätt till. Om du skulle nekas din ansökta insats så hjälper vi dig att överklaga.

LSS och SoL

Insatser enligt LSS kan utgöra ett komplement till din personlig assistans, till exempel korttidsboende och daglig verksamhet. Alternativt kan det vara insatser för dig som inte har beviljats eller inte har behov av personlig assistans, till exempel ledsagning och avlösarservice.

Det finns också olika typer av LSS-boenden med stödpersonal, exempelvis gruppbostad. Ibland kan det uppstå situationer där den enskilde tvingas flytta från sitt boende. Vi har erfarenhet av sådana tvister och kan hjälpa dig att försöka förhindra en tvångsförflyttning.

Genom din LSS-insats ska du tillförsäkras goda levnadsvillkor.

För den som behöver annan hjälp än vad som kan erhållas enligt LSS finns det hjälp att få via socialtjänstlagen (SoL). Detta kan exempelvis vara aktuellt om du är äldre än 65 år, då du inte kan beviljas LSS-insatser efter denna ålder. Det kan också vara aktuellt för dig som inte tillhör personkretsen enligt LSS.

Enligt SoL kan du få hjälp med till exempel hemtjänst, boendestöd eller andra insatser i assistansliknande form. Kommunala riktlinjer styr vilken hjälp du kan få, men i teorin har du rätt till det som behövs för att du ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Vi kan hjälpa till med allt från råd och stöd till att medverka vid myndigheternas hembesök samt överklaga beslut från kommunerna i fråga om insatser enligt LSS och SoL.

Vårt arvode motsvarar rättshjälpstaxan. Tyvärr medges mycket sällan ersättning från rättsskyddet eller rättshjälp i ärenden som ska prövas i Förvaltningsrätten. Detta innebär att man inte får ekonomiskt stöd för att överklaga en statlig eller kommunal myndighets beslut. Ett undantag från detta är UNIK försäkrings rättsskydd som kan ge ersättning för upp till 10 timmars juridisk hjälp i LSS-ärenden.  

 

LVU

För dig som kommit i kontakt med socialtjänsten avseende orosanmälan av dina barn.

När barn far illa har staten (kommunen) en skyldighet att ingripa och säkerställa barnets bästa. Detta ska i första hand ske genom dialog och på frivillig väg genom insatser enligt bl a Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

När detta inte anses räcka till, kan kommunen tvångsomhänderta barn genom lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skulle detta ske har du som förälder (och du som barn) rätt till ett juridiskt ombud. Staten bekostar detta.

Vårt tips är att du snart som möjligt tar kontakt med ett juridiskt ombud för råd och stöd, ifall du upplever att kontakten med socialtjänsten inte fungerar och för att eventuellt förebygga ett tvångsomhändertagande.

I samband med detta begär du att socialtjänsten meddelar domstolen att de förordnar det ombud som du valt.

Väljer du inget ombud själv kommer Förvaltningsrätten att utse ett ombud utifrån sin lista.  

 

Om du vill skicka handlingar till oss via e-post
Om du skickar handlingar till oss via e-post föredrar vi att du skickar dem i PDF-format. Har du inte tillgång till en scanner kan du använda mobilens kamerafunktion i kombination med en app, t ex Scanner Pro eller Office Lens. Du kan annars posta dina handlingar till oss. Du hittar adressen till våra kontor här.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Priser/Arvode

Vår timkostnad motsvarar rättshjälpstaxan, 1755 kronor inklusive moms för 2020. Vi erbjuder gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas.

Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, alternativt är anställd inom något av bolagen får du rabatt. Kostnaden för utbildning varierar beroende på omfattning och avstånd.

Kontakta oss för mer information och/eller en offert.

Frågor och svar

Ja, det kan vi. Våra jurister har framgångsrikt drivit ärenden gällande parkeringstillstånd ett flertal tillfällen. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Den som är 19 men inte 30 år kan ha rätt till aktivitetsersättning från Försäkringskassan om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år eller om personen behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Vänd dig till våra jurister för mer information och/eller hjälp med ansökan eller överklagan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Man kan inte längre ansöka om handikappersättning, utom om man idag har handikappersättning sedan tidigare där beslutet upphör efter 1 januari 2019, men före 1 juli 2020. Handikappersättning beviljades för en sammanvägning av vårdbehov och merkostnader, medan merkostnadsersättning beviljas enbart för merkostnader. Vänd dig till våra jurister för mer information och/eller hjälp med ansökan eller överklagan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.