Möjlighet till rättshjälp för återkrav av assistansersättning

Domstolarna öppnar upp för möjlighet till rättshjälp för
återkrav av assistansersättning

I kammarrätten i Stockholms mål 2021-06-21 med mål nr 4434-21 och 4435-21 ansåg kammarrätten att den enskilde hade behov av juridiskt biträde i mål om återbetalning av assistansersättning.

Kammarrätten motiverade detta med att att frågorna var av mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde, att sakförhållandena inte var okomplicerade och att materialet bedömdes omfattande.

Återkravet fick anses ha väsentlig betydelse för den enskilde, även fast rätten till assistansersättning inte dragits in för framtiden. Till följd av sin funktionsnedsättning kunde den enskilde inte föra sin talan själv. Trots utsedd förvaltare, ansåg kammarrätten mot bakgrund av de stora belopp och de rättsliga angelägenheterna och ärendens svårighetsgrad att det ändå fanns skäl att bevilja den enskilde rättshjälpen.

Målen återförvisades till förvaltningsrätten för prövning av övriga förutsättningar för rättshjälp. Förvaltningsrätten beviljade rättshjälpen och förordnade ett rättshjälpsbiträde.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Välkommet avgörande från HFD gällande tillfälligt utökad assistans för barn

Fotograf: Carl Johan Erikson. Källa: Sveriges domstolar.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med ett välkommet avgörande där tillfälligt utökad assistans har beviljats för en tolvåring som varit frånvarande från skolan på grund av sjukdom

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i mål nr 5505-20 kommit med ett välkommet klargörande kring tillfälliga utökningar när barn med assistansersättning av någon anledning inte kan vara i skolan.

Målet handlar om en tolvåring där kommunen har valt att inte bevilja tillfälligt utökad assistans när barnet varit hemma från skolan på grund av sjukdom. Kommunen menade att det är alla föräldrars ansvar att ta hand om sina tolvåringar i denna situation.

HFD konstaterar att denna tolvåring har beviljats assistans av Försäkringskassan all vaken tid utom skoltid och 30 minuter per dag som dragits bort för föräldraansvaret. Detta betyder enligt HFD att tolvåringen alltid har ett behov av assistans när hen inte är i skolan – orsaken till frånvaron saknar betydelse. 

De assistanstimmar som har beviljats av Försäkringskassan kan inte omfördelas och behovet av utökad assistans omfattas inte av något föräldraansvar. Behovet har inte heller tillgodosetts på annat sätt och då ska tillfälligt utökad insats beviljas. 

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

God Juridik citeras i guide för omvårdnadsbidrag för barn

God Juridiks jurist, Linda Bergstrand, citeras i Heja Olikas guide för 2021-2022 gällande omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning.

Du kan läsa guiden i sin helhet här. Den innehåller bland annat många matnyttiga tips för den som avser att ansöka om omvårdnadsbidrag.

Behöver du hjälp med ansökan eller överklagan gällande omvårdnadsbidrag är du varmt välkommen att kontakta oss. Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40

Fortsatt svårt för den som söker omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning

I en artikel på Heja Olika framgår att antalet barn med bidrag i form av omvårdnadsbidrag och vårdbidrag har minskat med en tiondel mellan 2018 och 2021. Det framgår också att den sammanlagda kostnaden för omvårdnadsbidrag och vårdbidrag under 2021 blir 1,4 miljarder kronor mindre än vad som var prognosticerats.

På Heja Olikas direkta fråga om det blivit svårare att få ersättning svarar Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, att det inte är helt möjligt att jämföra tidigare vårdbidrag och omvårdnadsbidrag då de är olika i sin konstruktion. Han hänvisar till att i vårdbidraget ingick eventuella merkostnader i bedömningen och så är inte fallet för omvårdnadsbidrag.

Vi på God Juridik anser att Andreas Larsson gör svaret lite väl lätt för sig. Det nya regelverket ska tillämpas på samma personer och det är samma sorts omvårdnadsbehov och merkostnader som ska utredas. Det finns dessutom åtskilliga ärenden som är direkt jämförbara, det vill säga ärenden där Försäkringskassan tidigare beviljat vårdbidrag och det inte funnits något yrkande gällande merkostnader och där personen i fråga nu sökt omvårdnadsbidrag.

Av de ärenden vi driver gällande såväl omvårdnadsbidrag som merkostnadsersättning ser vi tydliga skillnader i bedömning från Försäkringskassan, jämfört med tidigare. Gällande merkostnadsersättning är det vanligt att tidigare godtagna merkostnader som legat till grund för vårdbidrag inte längre godtas alternativt godtas i en mindre omfattning.

God Juridik har tidigare skrivit om att familjer fått minskad ersättning när omvårdnadsbidraget infördes och hänvisat till olika källor som styrker det vi fortfarande ser. Det vore väl ypperligt märkligt om inte Försäkringskassan, som handlägger alla dessa ärenden, också ser skillnaderna?

 

Hur ska man då göra för att beviljas omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning?

För att maximera sina chanser till framgång vid en ansökan om omvårdnadsbidrag gäller det att ha bra medicinska underlag som styrker ett omvårdnadsbehov som går utöver vad som kan anses normalt för åldern. Läkarutlåtandet måste vara utförligt. Det kan vara bra att inhämta intyg inte bara från läkare, men också från t ex förskola/skola/korttids, etc.

Söker man merkostnadsersättning gäller det att ha medicinskt (eller annat) underlag som styrker samtliga merkostnader, gärna så specifikt som möjligt. Det är också viktigt att tänka på att merkostnaden ska ha en direkt koppling till funktionsnedsättningen. Det kan tyckas självklart, men är avgörande.

     

Behöver du hjälp med ansökan eller överklagan gällande omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadersättning? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Debattartikel: Familjer tvingas fortsätta strida om parkeringstillstånd

Av en debattartikel på Heja Olika framgår att God Juridiks jurist och VD, Karin Ståhlnacke, fortsätter att framgångsrikt driva ärenden om parkeringstillstånd
 
20 oktober 2020 skrev Karin Ståhlnacke en debattartikel om att fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd. Den publicerades på Heja Olika.
 
I en nyligen publicerad debattartikel konstaterar Karin Ståhlnacke att kommunerna nu, ett år senare, fortsätter att avslå ansökningar om parkeringstillstånd för barn med funktionsvariationer med hänvisning till det normala föräldraansvaret. Detta är en tankevurpa, menar Karin. Vid parkering är föräldrarna fråntagna praktiska och fysiska möjligheter att utöva tillsyn över sina barn om de tvingas lämna barnen vid målpunkten för att sedan parkera bilen.
 
Karin Ståhlnacke har drivit flera processer gällande parkeringstillstånd för barn där domstolen bifallit rätten till parkeringstillstånd. Hon efterlyser dock tydligare vägledning från högre instanser.
 
 
 

Behöver du hjälp med överklagan av parkeringstillstånd? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Remissyttrande till socialdepartementet

Juristerna hos God Juridik och God Assistans har i förra veckan lämnat in ett remissyttrande till socialdepartementet. Remissyttrandet innehåller synpunkter på förslaget om stärkt rätt till personlig assistans.
 
Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här:
Remissyttrande God Assistans AB.


Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Dom om förlängd placering i stödboende

God Juridik har anlitats som ombud i ett ärende gällande placering i stödboende för en person med funktionsnedsättning och missbruksproblematik.

I detta mål hade kommunen beslutat om att inte förlänga en insats om stödboende med ytterst kort varsel. Kommunen hänvisade till öppenvårdsinsatser, trots pågående utredning om bostad med särskild service enligt LSS då den enskilde inte klarar eget boende.
 
Förvaltningsrätten beslutade intermistiskt om förlängd insats i avvaktan på slutlig prövning.
 
För att ett sådant beslut ska meddelas krävs normalt sett en tämligen hög grad av sannolikhet för att det överklagade beslutet kommer att ändras. Kravet har emellertid satts lägre om målet är av sådant slag att det för den enskilde kan antas medföra betydande olägenheter om beslutet skulle gälla omedelbart och det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart.
 
Vi är glada att kunna ge vår kund en möjlighet att ordna upp sin tillvaro.
 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Utredning om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. 
 
Utredaren får i uppdrag att analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.
 
Utredningen syftar också till att analysera vilka förändringar som krävs i LSS, SoL och SFB för att kunna genomföra ett statligt huvudmannaskap.
 
Utgångspunkten är att den som idag har beslut om personlig assistans från kommunen ska behålla sin rätt till assistans om huvudmannaskapet för assistansen blir statlig.
 
Lars Lööw är den som fått uppdraget som särskild utredare. Han är överdirektör på Arbetsförmedlingen och har även varit särskild utredare gällande översynen av yrket personlig assistans. Uppdraget ska redovisas senast 1 mars 2023.
 
 
Du kan läsa mer här.
 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

God Juridik välkomnar en ny medarbetare

God Juridik är mycket glada över att kunna välkomna Linda Olofsson som nytillkommen medarbetare!
 
Linda har en gedigen erfarenhet med sig i bagaget och har bland annat arbetat med att undervisa på juristutbildningen samt varit med att starta upp fastighetsmäklarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet.
 
Under åtta år har hon arbetat som föredragande vid förvaltningsrätten i Luleå med alla sorters mål inom socialförsäkringen med specialisering inom personlig assistans och assistansersättning. Därutöver har hon också arbetat med bl.a. mål om offentlig upphandling och mål med särskild samisk anknytning.
 
Linda har arbetat som beslutsfattare hos Försäkringskassan samt arbetat vid en Antidiskrimineringsbyrå. Nu senast kommer hon från ett av Sveriges större assistansföretag där hon arbetat som jurist.
 
Linda är en mycket engagerad jurist som är van att hålla i utbildningar.
 
På God Juridik kommer Linda att arbeta med personlig assistans och assistansersättning, övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB, familjerättsärenden, utbildning inom assistansområdet m.m. Linda finns placerad på kontoret i Luleå, men kommer att ta sig an ärenden i hela Sverige.
 
Varmt välkommen Linda!

 

Du når oss på God Juridik genom att mejla till info@godjuridik.se eller ringa 010-405 55 40.

Regeringen stärker rätten till personlig assistans

Regeringen stärker rätten till personlig assistans

Glädjande besked!
 
På en pressträff under gårdagen meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen kommer att stärka rätten till personlig assistans genom att genomföra de förslag som lagts fram i utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”.

Detta innebär att rätten till assistans för tillsyn stärks, fler barn får rätt till personlig assistans genom att föräldraansvaret smalnas av och schabloniseras och att assistansanvändare som behöver sjukvårdande insatser ska kunna behålla sin assistans med stärkt patientsäkerhet.
 
Regeringen räknar med att reformen kommer att ge ytterligare 2000 personer rätt till assistans.
 
Anmärkningsvärt är dock att utredningen fortfarande är ute på remiss.
 
Du kan läsa mer här.

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss genom att mejla till info@godjuridik.se eller ringa 010-405 55 40.