God Juridik ger tips gällande ansökan om personlig assistans

God Juridik tipsar om vad du behöver tänka på om när ska ansöka om personlig assistans. Se filmen här: Tips för ansökan assistans

 
Vill du ha vår hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta oss. Mejla till info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40
 
Väljer du vårt systerbolag God Assistans som assistansanordnare är vår hjälp kostnadsfri!

God Juridik intervjuas om Försäkringskassans omprövningar

God Juridiks jurist, Christian Källström, intervjuas på Assistanskoll om Försäkringskassans omprövningar

”Vad som förefaller ha skett i ett antal ärenden är att Försäkringskassan i sin utredning kommer fram till att det skett ”väsentliga” förändringar, tex för kommunikation eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Detta görs inte bara utifrån objektiva förändringar utan även subjektiva bedömningar om behovet föreligger.”

Läs hela artikeln i Assistanskoll här:

https://assistanskoll.se/20210302-Kellstrom-bade-lagstiftning-signaler.html

 

Vill du komma i kontakt med Christian Källström?

Mejla till info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

Förhindrade tvångsförflyttning

Christian Källström VD God Juridik

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande tvångsförflyttning?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

En stadsdelsnämnd i Stockholm ville pressa priserna för LSS-boenden och beslutade om att tvångsförflytta flera personer från sina boenden till andra billigare boenden.

Erik, en av dem som berördes av tvångsförflyttningen, fick kontakt med Christian Källström, VD och jurist på God Juridik, som lyckades hjälpa honom att förhindra tvångsförflyttningen.

Läs Christian Källströms debattartikel i Heja Olika.

Erik vann i domstol – men risk för nya tvångsflyttar

Försäkring som täcker LSS-ärenden

En hemförsäkring innehåller ofta rättsskydd för juristhjälp om du skulle hamna i tvist. Ärenden enligt LSS brukar dock inte ingå i rättsskyddet.

Vi vill därför tipsa om hemförsäkring via UNIK försäkring. För dig som tillhör personkretsen enligt LSS eller SoL ingår juristhjälp i hemförsäkringen, om du skulle behöva överklaga ett LSS-ärende.

Barnets bästa – omplacering av LVU-omhändertaget barn

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande LVU?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

En kommun norr om Stockholm avsåg att förflytta ett barn från den nuvarande jourfamiljen till ett familjehem. Detta trots att barnet varit i jourfamiljen en längre tid och således sannolikt skapat starka band till familjen.

God Juridik blev kontaktade av barnets förälder och ombedda att arbeta för att barnet inte skulle förflyttas. I kontakten med kommunen vidhöll kommunen att barnets skulle förflyttas.

Så som våra jurister såg det var bristerna i kommunens utredning flera. Kommunen hade bland annat inte utrett jourfamiljen som familjehem och inte heller utrett hur barnet skulle påverkas av att behöva lämna sin ”familj”. Eftersom kommunen varken kompletterade sin utredning eller ändrade sig, överklagades kommunens beslut.

Förvaltningsrätten inhiberade beslutet och skrev bland annat följande i sin dom:

”Förvaltningsrätten finner sammantaget att det är en väsentlig brist i nämndens beslutsunderlag att en regelrätt utredning av jourhemmets lämplighet som familjehem för [barnets namn] inte har genomförts.”

Detta medförde att barnet får bo kvar i sin nuvarande familj, där barnet enligt kommunens egen utredning har det bra, tills kommunen utrett jourfamiljen som familjehem.

Förhoppningen från God Juridiks sida är att kommunen även kompletterar utredningen med en analys gällande anknytning och utreder huruvida det verkligen är till barnets bästa att tvingas flytta från sin nuvarande familj.

God Juridik finner det anmärkningsvärt att kommunen ansåg det vara lämpligt att ta beslut om omplacering utan att egentligen utreda vad som var bäst för barnet. Ur barnets perspektiv torde förflyttningen från jourfamilj till familjehem vara som ett nytt omhändertagande. Ur ett juridiskt perspektiv är det dock endast ett verkställighetsbeslut från kommunens sida.

Normalt sett sker överflyttningen till ett familjehem betydligt tidigare. När det har gått en längre tid borde verkligen andra aspekter beaktas, än enbart den nya familjens lämplighet.

Det är vidare God Juridiks uppfattning att barnet borde haft ett eget juridiskt ombud redan från början när kommunen började planera överflyttningen, som kunde tillvarata barnets rätt i ärendet. Att så inte skett får anses vara en väsentlig brist i systemet.

Vinst till God Juridik gällande personkretstillhörighet enligt LSS

Porträttbild Linda Bergstrand

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande LSS?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

 

Den 20 november 2020 blev jag kontaktad av en person som fått sitt beslut om assistansersättning hos Försäkringskassan indraget, då dennes hjälpbehov minskat något. Personen hade därefter ansökt om personlig assistans hos sin kommun som dock ansåg att denne inte tillhörde LSS personkrets 3.

Jag är mycket kritisk till kommunens bedömning och anser att beslutet var orimligt.  Personen i fråga hade amputerat båda underbenen samt båda armarna. Även om hjälpbehovet hade minskat något på grund av personens omfattande träningsinsatser, hade personen i fråga självfallet ett väldigt stort hjälpbehov. Nu riskerade denne att stå utan hjälp alternativt få kraftigt minskad hjälp enligt socialtjänstlagen.

Vi skickade in en överklagan av kommunens beslut den 26 november. Förvaltningsrätten valde att omedelbart ta upp ärendet till prövning och bifalla överklagandet. Dom meddelades i början av december 2020.

Min egen reflektion är att detta måste ha varit något av ett rekordsnabbt avgörande. Det är vanligt med väntetider på cirka ett år i Förvaltningsrätten.

Kommunen valde att inte överklaga domen vidare utan att istället bevilja assistans i rimlig omfattning, vilket både jag och personen i fråga naturligtvis är mycket glada över.

/Linda Bergstrand, Jurist på God Juridik

God Juridiks jurist på väg till domstol i LVU-mål

 

Önskar du vår hjälp i ett LVU-ärende?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

 

Här kommer en liten hälsning från God Juridiks jurist/VD Christian Källström utanför domstolen i Malmö där han och God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke medverkade som ombud i ett LVU-mål under gårdagen.

God Juridik tar sig an LVU-ärenden i Skåne och i Göteborgstrakten där vi företräder föräldrar till barn som har omhändertagits eller riskeras att omhändertas enligt LVU.

God Juridik har god kompetens och säkerställer att du som förälder får insikt i hela processen samt får förståelse för dina möjligheter. Med oss kan du känna dig trygg.

God Juridiks jurist svarar på frågor i media

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har intervjuats av VLT

VLT har tidigare skrivit om Åsa som kämpar för att få tillbaka sina insatser, hemtjänst i assistansliknande form, enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta är inte ett ärende som drivits av God Juridik.

God Juridiks jurist, Linda Bergstrand, har dock intervjuats som utomstående expert kring vad som gäller när ett beslut dras in.

På frågan om en kommun får dra in en insats för en person svarar Linda Bergstrand följande.

– Nej. Om ett beslut inte är tidsbegränsat får det endast ändras om det föreligger väsentligt ändrade förhållanden, det vill säga att den enskildes hjälpbehov har minskat. Det får inte vara en godtycklig bedömning hos kommunerna utan en faktisk förändring. En ändring av ett beslut måste förstås föregås av en utredning och ett nytt beslut.

Vidare framgår att en kommun inte heller kan gå emot en dom från förvaltningsrätten om det inte skett väsentligt ändrade förhållanden sedan dom meddelades.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

 

Behöver du hjälp att ansöka om eller överklaga beslut enligt SoL är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

 

Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40